Visa allt om Venturi Capital AB
Visa allt om Venturi Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2013-12 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 978 702 4 560 223 991 244 640 222 347 199 255 261 748 293 287 299 540
Övrig omsättning 37 286 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -723 -3 231 1 389 -7 831 9 316 3 868 3 268 1 469 2 107 3 066
Resultat efter finansnetto 1 592 24 856 634 22 478 15 101 2 784 751 -9 048 332 1 297
Årets resultat 1 592 24 856 634 21 368 13 727 3 984 764 -9 064 107 865
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2013-12 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 968 3 393 10 109 26 210 19 124 52 881 50 131 52 067 60 789 43 704
Omsättningstillgångar 2 341 33 740 9 551 7 478 54 646 52 168 55 073 61 659 73 872 86 458
Tillgångar 9 309 37 134 19 660 33 688 73 770 105 049 105 204 113 726 134 661 130 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 726 31 133 15 272 28 638 28 270 23 015 19 910 19 146 30 503 42 396
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 960 861 728 570 429 0 3 291 3 304 0 0
Långfristiga skulder 55 896 3 023 1 079 71 40 807 12 791 9 961 11 600 9 906
Kortfristiga skulder 569 4 244 637 3 401 45 000 41 227 69 212 81 315 92 558 77 860
Skulder och eget kapital 9 309 37 134 19 660 33 688 73 770 105 049 105 204 113 726 134 661 130 162
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2013-12
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 610 1 028 18 789 0 187 1 828
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 446 108 5 782 8 374 9 662 10 738 18 447 21 595 21 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 41 221 120 3 343 4 429 4 720 5 114 8 370 9 165 10 796
Utdelning till aktieägare 0 8 000 8 000 7 000 10 000 0 0 0 0 0
Omsättning 1 015 988 4 560 223 991 244 640 222 347 199 255 261 748 293 287 299 540
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 10 27 31 36 50 72 81
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 702 4 560 22 399 9 061 7 172 5 535 5 235 4 073 3 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 580 228 974 512 465 462 536 430 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -653 -3 044 1 662 -6 083 10 799 5 199 4 631 2 740 2 998 3 731
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,32% - -97,96% - 10,03% 11,59% -23,88% -10,75% -2,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,19% 67,39% 3,38% 68,53% 22,42% 3,89% 3,41% -5,58% 1,87% 2,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 163,60% 3 564,96% 14,58% 10,31% 6,76% 1,84% 1,80% -2,43% 0,86% 1,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,69% 100,00% 86,56% 13,47% 16,74% 15,39% 18,61% 18,63% 18,75% 17,77%
Rörelsekapital/omsättning 181,19% 4 201,71% 195,48% 1,82% 3,94% 4,92% -7,10% -7,51% -6,37% 2,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,99% 83,84% 77,68% 85,01% 38,32% 21,91% 18,93% 16,84% 22,65% 32,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 394,73% 792,70% 1 499,37% 219,88% 81,86% 75,10% 42,37% 39,29% 35,18% 61,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...