Visa allt om Öhmans Bil i Sundsvall AB
Visa allt om Öhmans Bil i Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 45 529 49 080 52 601 45 821 42 992 32 809 36 733 18 830 15 954 16 513
Övrig omsättning 904 644 538 787 217 176 222 86 67 98
Rörelseresultat (EBIT) 512 1 185 1 066 487 654 660 964 326 264 -73
Resultat efter finansnetto 132 889 790 272 357 351 682 203 167 -221
Årets resultat 80 426 513 164 189 184 355 105 167 -197
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 390 353 263 219 251 292 278 138 151 229
Omsättningstillgångar 7 606 7 200 7 678 7 768 6 168 5 975 8 116 4 184 5 221 3 748
Tillgångar 7 996 7 553 7 941 7 987 6 419 6 267 8 394 4 322 5 372 3 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 571 1 941 1 666 1 302 1 474 1 285 1 101 746 641 75
Obeskattade reserver 800 854 633 504 439 346 251 61 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 625 4 758 5 642 6 181 4 506 4 636 7 042 3 515 4 731 3 902
Skulder och eget kapital 7 996 7 553 7 941 7 987 6 419 6 267 8 394 4 322 5 372 3 977
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 610 608 526 426 354 160 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 3 172 3 465 2 836 2 619 1 827 1 730 564 467 801
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 724 1 230 1 194 1 147 851 677 272 215 402
Utdelning till aktieägare 0 450 150 150 300 0 0 0 0 0
Omsättning 46 433 49 724 53 139 46 608 43 209 32 985 36 955 18 916 16 021 16 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 12 12 11 10 8 5 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 794 4 462 4 383 3 818 3 908 3 281 4 592 3 766 3 989 2 752
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 451 399 393 384 347 367 242 220 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 592 1 253 1 156 573 732 756 1 048 391 342 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,24% -6,69% 14,80% 6,58% 31,04% -10,68% 95,08% 18,03% -3,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,40% 15,72% 13,45% 6,12% 10,24% 10,58% 11,54% 7,59% 5,44% -1,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,12% 2,42% 2,03% 1,07% 1,53% 2,02% 2,64% 1,74% 1,83% -0,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,77% 17,98% 16,64% 17,86% 19,46% 21,66% 18,60% 14,45% 13,88% 16,30%
Rörelsekapital/omsättning 4,35% 4,98% 3,87% 3,46% 3,87% 4,08% 2,92% 3,55% 3,07% -0,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,45% 34,52% 27,20% 21,22% 28,00% 24,57% 15,32% 18,30% 11,93% 1,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,84% 37,18% 40,89% 32,32% 34,82% 34,02% 44,82% 15,76% 26,95% 24,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...