Visa allt om Byggnadsfirma Ivar Glebe Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2011-12
Nettoomsättning 162 454 172 622 164 844 159 568 163 248 149 983 135 116 163 530 46 199 79 905
Övrig omsättning 1 463 903 665 466 540 124 134 100 0 297
Rörelseresultat (EBIT) 4 581 3 719 12 148 11 630 6 601 808 4 339 3 852 -1 865 4 094
Resultat efter finansnetto 4 365 3 862 12 029 11 629 6 644 666 4 134 3 537 -2 304 3 949
Årets resultat 3 398 3 019 10 192 9 035 5 141 484 3 170 3 151 -2 336 2 821
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 247 16 514 14 283 13 367 13 732 15 018 16 162 17 066 16 302 15 873
Omsättningstillgångar 58 389 58 330 57 787 61 725 53 596 43 420 43 142 33 675 30 785 21 178
Tillgångar 79 636 74 844 72 070 75 091 67 328 58 439 59 304 50 741 47 087 37 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 990 40 342 37 009 26 816 17 781 12 640 15 557 12 386 9 223 15 438
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 230 2 579 2 408 6 962 6 330 6 003 5 945 5 561 5 495 1 752
Långfristiga skulder 10 843 5 881 5 482 5 000 5 600 6 200 6 800 7 357 6 567 2 000
Kortfristiga skulder 22 573 26 042 27 171 36 313 37 617 33 596 31 003 25 437 25 803 17 860
Skulder och eget kapital 79 636 74 844 72 070 75 091 67 328 58 439 59 304 50 741 47 087 37 051
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 099 27 731 26 388 25 676 25 593 25 755 28 658 25 784 22 162 16 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 181 9 933 9 984 9 641 9 439 9 128 9 918 7 979 6 809 5 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 163 917 173 525 165 509 160 034 163 788 150 107 135 250 163 630 46 199 80 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 61 67 66 65 67 75 72 64 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 315 2 830 2 460 2 418 2 512 2 239 1 802 2 271 722 1 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 614 632 556 549 551 531 523 476 461 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 277 5 269 13 620 13 019 8 125 2 355 5 884 5 356 -559 5 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,89% 4,72% 3,31% -2,25% 8,84% 11,00% -17,38% 253,97% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,76% 5,42% 16,91% 15,66% 10,10% 1,46% 7,42% 7,65% -3,94% 11,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,82% 2,35% 7,39% 7,37% 4,17% 0,57% 3,26% 2,38% -4,02% 5,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,07% 33,20% 19,27% 100,00% 100,00% 29,77% 35,70% 52,26% -42,60% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,05% 18,70% 18,57% 15,93% 9,79% 6,55% 8,98% 5,04% 10,78% 4,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,98% 53,90% 51,35% 35,71% 26,41% 21,63% 26,23% 24,41% 19,59% 41,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,12% 138,95% 100,03% 146,23% 142,48% 120,36% 123,76% 121,46% 100,56% 118,58%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 167 637 172 146 164 025 158 755 162 440 149 190 134 262 162 674 45 276 88 461
Övrig omsättning 1 463 892 665 13 783 540 124 134 100 0 4
Rörelseresultat (EBIT) 4 617 3 871 11 832 11 303 6 309 638 4 016 3 498 -2 182 -2 824
Resultat efter finansnetto 4 451 4 048 11 760 11 341 6 389 555 3 907 3 337 -2 426 -2 887
Årets resultat 858 2 070 8 139 6 522 3 732 98 1 576 2 694 -2 426 -78
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 684 13 601 11 203 10 032 10 141 11 172 12 060 12 709 11 884 12 265
Omsättningstillgångar 56 462 57 683 57 112 61 471 53 671 43 978 44 089 34 950 32 592 37 555
Tillgångar 69 145 71 284 68 314 71 503 63 812 55 150 56 149 47 659 44 476 49 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 260 31 152 28 476 20 337 13 816 10 084 13 386 11 810 9 116 11 542
Obeskattade reserver 10 457 10 392 9 376 7 076 4 141 2 588 2 205 387 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 500
Långfristiga skulder 3 549 3 881 2 622 2 429 3 205 3 981 4 581 5 357 4 567 6 733
Kortfristiga skulder 23 879 25 860 27 840 36 660 37 650 33 497 30 977 25 104 25 793 27 044
Skulder och eget kapital 69 145 71 284 68 314 71 503 63 812 55 150 56 149 47 659 44 476 49 819
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 808 27 731 26 388 25 676 25 593 25 755 28 658 25 784 22 162 19 652
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 485 9 933 9 984 9 641 9 439 9 128 9 918 7 979 6 809 6 197
Utdelning till aktieägare 1 000 750 0 0 0 0 1 400 0 0 0
Omsättning 169 100 173 038 164 690 172 538 162 980 149 314 134 396 162 774 45 276 88 465
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 61 67 66 65 67 75 72 64 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 421 2 822 2 448 2 405 2 499 2 227 1 790 2 259 707 1 580
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 632 556 549 551 531 523 476 461 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 958 5 180 13 049 12 437 7 578 1 929 5 306 4 751 -1 077 -1 759
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,62% 4,95% 3,32% -2,27% 8,88% 11,12% -17,47% 259,29% -48,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,69% 5,90% 17,38% 15,99% 10,20% 1,24% 7,26% 7,59% -4,68% -5,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,76% 2,44% 7,24% 7,20% 4,01% 0,46% 3,04% 2,22% -4,60% -3,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,58% 33,21% 18,98% 25,88% 34,24% 29,57% 35,41% 52,11% -44,82% 33,45%
Rörelsekapital/omsättning 19,44% 18,49% 17,85% 15,63% 9,86% 7,03% 9,77% 6,05% 15,02% 11,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,01% 55,07% 52,39% 36,16% 26,71% 21,94% 26,90% 25,41% 20,50% 23,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,45% 137,43% 95,20% 144,15% 142,55% 122,38% 126,92% 128,15% 107,61% 138,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!