Visa allt om Rejmes Transportfordon Aktiebolag
Visa allt om Rejmes Transportfordon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 251 896 207 826 176 868 175 121 160 887 198 125 130 543 106 494 188 759 171 291
Övrig omsättning 199 124 205 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 798 9 925 9 029 12 141 9 126 13 450 6 504 5 636 14 130 13 366
Resultat efter finansnetto 15 083 12 522 10 425 13 875 10 408 14 440 7 210 6 109 15 593 15 213
Årets resultat 903 3 588 137 24 526 3 199 287 730 284 1 049
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 620 33 541 29 147 24 866 20 074 20 970 12 207 13 261 8 879 8 886
Omsättningstillgångar 85 384 77 827 72 293 70 850 55 459 56 716 43 479 56 325 52 126 55 964
Tillgångar 119 004 111 368 101 440 95 716 75 534 77 685 55 686 69 586 61 006 64 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 474 18 571 14 983 14 846 14 823 14 297 13 098 12 811 12 081 12 182
Obeskattade reserver 12 973 11 927 9 870 8 902 6 362 6 784 5 697 7 899 6 798 7 816
Avsättningar (tkr) 11 163 10 324 10 075 9 912 9 174 9 588 7 618 7 893 8 523 7 140
Långfristiga skulder 44 916 39 952 47 409 35 558 26 149 20 317 12 098 28 629 17 831 21 376
Kortfristiga skulder 30 478 30 594 19 103 26 497 19 026 26 700 17 176 12 353 15 773 16 336
Skulder och eget kapital 119 004 111 368 101 440 95 716 75 534 77 685 55 686 69 586 61 006 64 850
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 263 1 887 1 595 1 255 1 053 914 819 771 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 504 18 707 16 651 18 631 15 350 15 414 15 101 13 128 15 356 16 444
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 9 170 8 370 7 397 6 995 5 639 6 286 6 282 5 581 6 378 6 409
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 385
Omsättning 252 095 207 950 177 073 175 121 160 887 198 125 130 543 106 494 188 759 171 291
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 45 46 45 45 43 41 43 47 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 598 4 618 3 845 3 892 3 575 4 608 3 184 2 477 4 016 3 724
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 661 594 615 502 557 558 471 490 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 359 17 856 16 188 16 203 14 739 17 783 9 766 8 193 16 936 16 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,21% 17,50% 1,00% 8,85% -18,80% 51,77% 22,58% -43,58% 10,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,63% 12,33% 11,93% 16,15% 15,43% 20,06% 13,72% 9,85% 27,98% 24,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,44% 6,61% 6,84% 8,82% 7,24% 7,87% 5,85% 6,43% 9,04% 9,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,80% 29,83% 32,49% 32,46% 33,12% 27,67% 33,64% 37,71% 27,56% 30,66%
Rörelsekapital/omsättning 21,80% 22,73% 30,07% 25,33% 22,65% 15,15% 20,15% 41,29% 19,26% 23,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,87% 25,03% 22,36% 22,76% 25,83% 24,84% 31,06% 26,78% 27,83% 27,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,51% 209,81% 303,01% 207,58% 228,98% 171,12% 207,56% 386,62% 274,35% 275,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...