Visa allt om Anders Olssons Möblerings AB
Visa allt om Anders Olssons Möblerings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 536 14 656 14 263 14 063 14 750 16 682 17 151 15 338 16 716 12 529
Övrig omsättning 92 92 202 75 25 - - 4 22 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 025 1 080 1 031 396 359 792 1 002 654 614 895
Resultat efter finansnetto 578 487 401 -319 -364 130 416 292 -31 554
Årets resultat 578 487 401 -319 -364 135 416 292 -31 564
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 524 21 031 21 594 22 158 22 463 22 992 23 569 24 146 24 774 25 125
Omsättningstillgångar 10 317 9 444 9 396 9 545 9 157 9 519 9 513 9 035 8 990 8 986
Tillgångar 30 841 30 475 30 990 31 704 31 620 32 511 33 082 33 182 33 763 34 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 547 12 898 12 775 12 738 13 421 14 118 14 318 14 235 14 276 14 633
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 5 534 5 637 5 739 5 842 5 961 6 080 6 199 6 318 6 445
Långfristiga skulder 8 320 8 240 9 200 9 100 8 110 8 410 8 770 8 810 8 242 8 442
Kortfristiga skulder 3 974 3 803 3 378 4 126 4 246 4 021 3 915 3 938 4 927 4 591
Skulder och eget kapital 30 841 30 475 30 990 31 704 31 620 32 511 33 082 33 182 33 763 34 111
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 510 360 360 648 648 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 512 2 551 2 583 2 493 2 616 2 498 2 695 1 945 1 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 890 816 935 995 954 934 919 942 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 628 14 748 14 465 14 138 14 775 16 682 17 151 15 342 16 738 12 537
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 9 9 9 9 9 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 942 1 832 1 783 1 758 1 639 1 854 1 906 1 704 1 857 1 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 427 424 444 447 440 424 402 397 198
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 115 1 176 1 129 496 481 917 1 145 807 765 1 013
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,00% 2,76% 1,42% -4,66% -11,58% -2,73% 11,82% -8,24% 33,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,32% 3,54% 3,33% 1,25% 1,14% 2,44% 3,03% 2,75% 1,82% 2,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,60% 7,37% 7,23% 2,82% 2,43% 4,75% 5,84% 5,94% 3,67% 7,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,70% 40,43% 40,89% 40,20% 41,36% 40,68% 39,34% 41,81% 40,54% 37,30%
Rörelsekapital/omsättning 40,83% 38,49% 42,19% 38,53% 33,29% 32,96% 32,64% 33,23% 24,31% 35,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,14% 42,32% 41,22% 40,18% 42,44% 43,43% 43,28% 42,90% 42,28% 42,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,27% 10,07% 12,26% 9,31% 10,01% 14,28% 23,83% 14,98% 12,87% 25,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...