Visa allt om Boat Consult, Cardell Aktiebolag
Visa allt om Boat Consult, Cardell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 693 10 522 8 803 9 592 8 273 9 574 5 882 4 423 2 870 1 728
Övrig omsättning - - - - - 7 - 71 672 20
Rörelseresultat (EBIT) 1 029 791 629 582 398 496 240 222 -277 99
Resultat efter finansnetto 930 754 533 546 351 429 194 183 -296 75
Årets resultat 817 447 297 304 356 309 141 134 144 52
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 159 183 0 0 355 89 172 238 12
Omsättningstillgångar 6 616 5 757 5 772 7 023 3 827 2 539 3 190 1 920 1 631 1 918
Tillgångar 6 731 5 916 5 955 7 023 3 827 2 894 3 279 2 092 1 869 1 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 419 2 602 2 115 1 818 1 513 1 157 849 709 575 430
Obeskattade reserver 702 485 267 135 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 1 000 1 000 1 000 300 300 300 300 300 265
Kortfristiga skulder 1 610 1 829 2 574 4 070 2 013 1 437 2 131 1 083 994 1 235
Skulder och eget kapital 6 731 5 916 5 955 7 023 3 827 2 894 3 279 2 092 1 869 1 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 701 3 423 2 931 2 522 2 554 2 019 1 677 1 185 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 240 1 037 911 777 683 772 408 427 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 693 10 522 8 803 9 592 8 273 9 581 5 882 4 494 3 542 1 748
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 16 15 14 13 11 9 8 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 154 658 587 685 636 870 654 553 574 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 336 312 303 279 260 303 310 261 322 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 073 833 646 582 398 666 327 321 -201 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,63% 19,53% -8,23% 15,94% -13,59% 62,77% 32,99% 54,11% 66,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,29% 13,40% 10,61% 8,29% 10,40% 17,17% 7,32% 10,61% -14,82% 5,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,11% 7,54% 7,18% 6,07% 4,81% 5,19% 4,08% 5,02% -9,65% 5,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,06% 86,91% 91,33% 84,77% 80,70% 59,95% 100,00% 84,90% 81,57% 57,93%
Rörelsekapital/omsättning 39,44% 37,33% 36,33% 30,79% 21,93% 11,51% 18,00% 18,92% 22,20% 39,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,93% 50,38% 39,01% 27,39% 39,53% 39,98% 25,89% 33,89% 30,77% 22,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 333,29% 245,65% 150,78% 140,17% 128,51% 169,03% 132,80% 142,11% 117,81% 141,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...