Visa allt om SIA - Glass Aktiebolag
Visa allt om SIA - Glass Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 460 263 426 376 409 942 368 506 365 735 338 939 349 702 344 243 330 198 237 532
Övrig omsättning 919 5 - 17 14 61 212 101 695 830
Rörelseresultat (EBIT) 9 167 2 332 12 410 16 587 10 567 -14 753 472 5 898 2 679 5 864
Resultat efter finansnetto 7 738 340 10 204 14 061 7 501 -18 984 -2 396 3 279 239 2 195
Årets resultat 145 41 123 6 87 -384 35 49 1 367 72
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 213 85 163 71 450 51 261 47 299 51 853 54 561 49 968 51 696 44 939
Omsättningstillgångar 132 244 129 702 96 596 87 660 86 236 86 795 96 085 81 960 78 848 74 001
Tillgångar 230 457 214 865 168 046 138 921 133 535 138 648 150 646 131 928 130 544 118 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 297 14 152 14 111 13 988 13 982 13 895 14 279 14 244 14 195 12 828
Obeskattade reserver 25 400 21 622 19 922 11 235 6 756 6 756 14 856 13 975 13 667 12 147
Avsättningar (tkr) 1 302 1 285 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 480 34 716 45 947 28 406 42 336 41 685 45 300 40 300 50 300 54 450
Kortfristiga skulder 164 978 143 090 88 066 85 292 70 461 76 312 76 211 63 409 52 382 39 515
Skulder och eget kapital 230 457 214 865 168 046 138 921 133 535 138 648 150 646 131 928 130 544 118 940
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 555 1 339 1 743 1 298 44 822 43 582 1 207 1 100 1 010 954
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 58 565 58 681 51 438 45 222 - 1 144 39 667 36 859 32 175 29 233
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 993 27 527 25 528 18 289 18 333 17 633 16 143 15 481 13 413 11 818
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 461 182 426 381 409 942 368 523 365 749 339 000 349 914 344 344 330 893 238 362
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 152 148 135 126 129 131 128 122 111 102
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 028 2 881 3 037 2 925 2 835 2 587 2 732 2 822 2 975 2 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 592 583 514 490 476 445 438 420 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 377 11 341 19 439 23 565 18 243 -5 919 9 779 15 501 11 924 15 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,95% 4,01% 11,24% 0,76% 7,91% -3,08% 1,59% 4,25% 39,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,25% 1,16% 7,81% 11,98% 8,00% -10,60% 0,35% 4,50% 2,09% 5,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,13% 0,58% 3,20% 4,51% 2,92% -4,33% 0,15% 1,72% 0,83% 2,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,47% 30,21% 30,73% 28,80% 26,69% 29,42% 32,87% 32,78% 37,16% 41,88%
Rörelsekapital/omsättning -7,11% -3,14% 2,08% 0,64% 4,31% 3,09% 5,68% 5,39% 8,02% 14,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,80% 14,44% 17,64% 16,38% 14,42% 13,61% 16,75% 18,60% 18,59% 18,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,39% 40,06% 47,66% 46,85% 63,50% 50,30% 55,68% 58,54% 86,84% 73,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...