Visa allt om Nils Ericsons Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Nils Ericsons Fastighets Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 52 172 67 555 43 527 50 547 44 922 43 504 38 609 45 082 43 982 35 160
Övrig omsättning 17 628 - 900 100 295 - - - 443 2 831
Rörelseresultat (EBIT) 23 239 8 604 9 218 8 694 8 684 5 958 4 457 6 180 8 659 8 744
Resultat efter finansnetto 20 656 5 066 5 091 4 513 4 457 2 852 2 677 1 348 3 080 4 785
Årets resultat 11 710 3 100 4 186 3 738 3 257 2 060 2 059 911 2 151 3 393
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 198 434 212 453 217 424 163 455 130 869 132 244 134 690 136 478 140 048 138 869
Omsättningstillgångar 38 172 16 888 12 322 19 457 20 825 19 806 18 001 12 675 11 842 10 542
Tillgångar 236 607 229 341 229 746 182 912 151 694 152 050 152 691 149 153 151 890 149 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 905 19 236 23 512 21 326 19 587 18 330 18 270 18 211 18 301 17 148
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 816 1 793 2 161 2 111 1 940 2 032 2 219 1 478
Långfristiga skulder 167 500 180 242 181 891 138 291 113 701 114 494 115 379 116 443 117 564 117 622
Kortfristiga skulder 27 448 22 249 22 527 21 502 16 244 17 116 17 102 12 467 13 807 13 162
Skulder och eget kapital 236 607 229 341 229 746 182 912 151 694 152 050 152 691 149 153 151 890 149 411
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 651 624 515 699 668
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 7 701 7 705 7 769 8 008 7 529 6 588 6 004 5 649 5 966 6 618
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 728 2 421 2 677 2 586 2 565 2 518 2 359 2 413 3 256 3 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 69 800 67 555 44 427 50 647 45 217 43 504 38 609 45 082 44 425 37 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 21 18 18 17 19 19 20 24 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 746 3 217 2 418 2 808 2 642 2 290 2 032 2 254 1 833 1 465
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 492 590 601 605 521 482 440 405 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 736 13 575 13 835 12 737 12 071 9 462 7 837 9 458 12 067 11 816
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,77% 55,20% -13,89% 12,52% 3,26% 12,68% -14,36% 2,50% 25,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,84% 3,77% 4,02% 4,85% 5,98% 4,09% 3,04% 4,28% 5,86% 6,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,60% 12,80% 21,24% 17,56% 20,20% 14,30% 12,03% 14,17% 20,25% 25,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,95% 56,21% 83,54% 100,00% 100,00% 70,54% 74,09% 64,52% 67,91% 80,38%
Rörelsekapital/omsättning 20,56% -7,94% -23,45% -4,05% 10,20% 6,18% 2,33% 0,46% -4,47% -7,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,42% 10,98% 10,23% 11,66% 12,91% 12,06% 11,97% 12,21% 12,05% 11,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,07% 75,59% 54,70% 90,49% 128,20% 113,23% 102,77% 98,25% 85,77% 80,09%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 16 735 17 192 16 181 15 886 15 518 14 847 14 476 14 283 14 001 12 620
Övrig omsättning 17 628 - 2 028 961 849 1 067 1 212 - - 2 820
Rörelseresultat (EBIT) 18 330 3 762 5 951 6 213 7 066 4 282 4 343 4 169 5 229 6 396
Resultat efter finansnetto 19 226 2 960 3 485 3 663 4 027 2 050 2 441 687 1 542 4 769
Årets resultat 11 096 1 889 2 067 2 687 2 888 1 618 1 658 547 1 762 2 664
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 944 108 222 111 198 103 455 100 804 101 063 102 624 104 206 106 872 104 893
Omsättningstillgångar 51 188 34 802 31 071 13 655 13 100 12 097 11 925 5 933 3 327 6 240
Tillgångar 147 132 143 023 142 269 117 110 113 904 113 160 114 549 110 139 110 198 111 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 205 13 108 13 219 13 152 12 465 11 576 11 959 12 301 12 754 11 992
Obeskattade reserver 10 385 5 785 5 270 4 471 4 488 4 413 4 863 4 720 4 857 5 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 269 100 789 101 209 84 249 83 270 83 574 83 833 84 287 84 881 84 201
Kortfristiga skulder 25 274 23 341 22 571 15 238 13 681 13 596 13 895 8 832 7 706 9 743
Skulder och eget kapital 147 132 143 023 142 269 117 110 113 904 113 160 114 549 110 139 110 198 111 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 596 1 404 987 990 873 815 819 749 751 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 807 595 437 371 364 341 347 404 331 818
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 363 17 192 18 209 16 847 16 367 15 914 15 688 14 283 14 001 15 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 184 4 298 8 091 7 943 7 759 7 424 7 238 7 142 7 001 6 310
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 520 718 688 628 578 571 549 528 878
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 644 6 533 8 575 8 693 9 370 6 618 6 586 6 403 7 554 8 242
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,66% 6,25% 1,86% 2,37% 4,52% 2,56% 1,35% 2,01% 10,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,09% 3,55% 4,18% 5,43% 6,51% 4,00% 3,94% 3,92% 5,12% 6,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 123,85% 29,50% 36,79% 40,02% 47,82% 30,52% 31,15% 30,19% 40,28% 61,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,84%
Rörelsekapital/omsättning 154,85% 66,66% 52,53% -9,96% -3,74% -10,10% -13,61% -20,30% -31,28% -27,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,60% 12,32% 12,18% 14,04% 13,85% 13,10% 13,57% 14,25% 14,75% 14,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,53% 149,10% 137,66% 89,61% 95,75% 85,84% 82,76% 62,35% 43,17% 64,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...