Visa allt om Aktiebolaget Somas, Ventiler
Visa allt om Aktiebolaget Somas, Ventiler

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 219 220 192 815 187 764 185 519 210 563 155 270 148 271 150 049 150 244 128 670
Övrig omsättning - - - - - - 324 14 292 538
Rörelseresultat (EBIT) 18 889 15 645 12 759 16 359 21 549 1 486 10 629 14 059 7 404 9 311
Resultat efter finansnetto 18 893 16 125 13 482 16 449 22 111 1 747 10 665 14 198 7 681 9 475
Årets resultat 13 016 10 382 18 702 9 630 10 498 453 6 818 6 671 685 6 939
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 829 65 409 68 307 66 281 54 820 51 193 46 298 48 158 48 998 22 970
Omsättningstillgångar 117 453 115 918 103 904 100 235 97 828 80 316 79 253 67 557 72 377 73 697
Tillgångar 188 282 181 327 172 211 166 516 152 648 131 509 125 551 115 715 121 375 96 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 682 138 666 132 956 114 254 104 624 94 126 93 673 86 855 80 184 79 499
Obeskattade reserver 23 710 21 570 18 367 28 738 25 405 17 423 16 139 14 819 9 888 3 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 890 21 091 20 888 23 524 22 619 19 960 15 739 14 041 31 303 14 007
Skulder och eget kapital 188 282 181 327 172 211 166 516 152 648 131 509 125 551 115 715 121 375 96 667
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 094 604 1 085 1 100 1 075 1 081 962 1 120 1 063 1 024
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 39 538 37 678 36 311 34 538 35 152 34 496 29 739 27 853 25 869 22 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 16 721 15 332 14 474 13 692 13 875 13 553 11 787 11 641 10 264 9 711
Utdelning till aktieägare 15 000 10 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 219 220 192 815 187 764 185 519 210 563 155 270 148 595 150 063 150 536 129 208
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 107 106 107 100 101 93 89 88 88 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 049 1 819 1 755 1 855 2 085 1 670 1 666 1 705 1 707 1 569
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 519 497 504 496 523 474 467 444 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 386 22 824 25 863 26 780 30 883 10 001 18 695 19 276 12 416 13 799
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,69% 2,69% 1,21% -11,89% 35,61% 4,72% -1,18% -0,13% 16,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,03% 8,89% 7,83% 9,88% 14,48% 1,33% 8,49% 12,27% 6,33% 9,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,62% 8,36% 7,18% 8,87% 10,50% 1,13% 7,19% 9,46% 5,11% 7,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,47% 49,15% 49,69% 51,20% 47,60% 52,07% 49,12% 52,23% 42,33% 45,96%
Rörelsekapital/omsättning 43,14% 49,18% 44,21% 41,35% 35,72% 38,87% 42,84% 35,67% 27,34% 46,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,07% 85,75% 85,52% 81,33% 80,81% 81,34% 84,08% 84,28% 71,93% 84,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,65% 226,29% 187,70% 172,14% 181,99% 99,51% 180,32% 119,62% 39,42% 205,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...