Visa allt om Bohusgjuteriet Aktiebolag
Visa allt om Bohusgjuteriet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 30 100 33 002 34 428 47 834 46 254 45 297 56 878 52 219 52 659 49 259
Övrig omsättning 11 18 107 153 602 206 125 699 - 501
Rörelseresultat (EBIT) -3 231 -1 935 -1 820 419 1 908 3 800 10 341 8 970 11 794 9 254
Resultat efter finansnetto -3 201 -1 942 -1 762 554 2 267 9 389 14 426 9 088 8 316 10 122
Årets resultat 196 196 26 220 2 371 7 388 9 163 5 299 4 788 7 109
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 087 23 950 19 372 18 030 17 592 18 784 22 950 19 364 17 776 14 331
Omsättningstillgångar 14 862 19 695 26 550 30 071 31 468 35 440 29 885 24 475 20 494 28 091
Tillgångar 37 949 43 645 45 922 48 101 49 060 54 224 52 835 43 840 38 271 42 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 894 13 698 13 502 13 477 19 257 22 886 21 999 16 636 17 037 15 249
Obeskattade reserver 3 537 7 028 9 260 11 137 10 951 12 029 11 709 8 893 7 114 7 090
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 848 0 59
Kortfristiga skulder 20 517 22 919 23 159 23 487 18 852 19 310 19 127 17 463 14 120 20 024
Skulder och eget kapital 37 949 43 645 45 922 48 101 49 060 54 224 52 835 43 840 38 271 42 422
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 919 794 982 903 949 828 921 1 152 1 006 1 002
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 9 306 9 246 9 722 10 321 9 787 9 077 8 856 8 115 8 181 7 763
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 3 706 3 276 3 474 3 524 3 929 3 546 3 420 3 360 3 171 3 369
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 6 000 6 000 6 501 3 800 5 700 3 000
Omsättning 30 111 33 020 34 535 47 987 46 856 45 503 57 003 52 918 52 659 49 760
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 31 33 33 33 30 30 28 30 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 971 1 065 1 043 1 450 1 402 1 510 1 896 1 865 1 755 1 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 452 453 472 469 472 463 473 428 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 856 92 50 3 288 4 650 6 395 12 526 10 923 13 257 10 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,79% -4,14% -28,03% 3,42% 2,11% -20,36% 8,92% -0,84% 6,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,38% -4,41% -3,74% 1,17% 4,71% 17,35% 29,94% 20,88% 31,95% 27,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,56% -5,83% -4,99% 1,17% 4,99% 20,77% 27,81% 17,53% 23,22% 23,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,57% 61,73% 62,45% 59,71% 63,59% 62,15% 61,92% 60,27% 63,36% 57,18%
Rörelsekapital/omsättning -18,79% -9,77% 9,85% 13,76% 27,28% 35,61% 18,91% 13,43% 12,10% 16,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,88% 43,95% 45,13% 45,08% 55,70% 58,56% 57,97% 52,55% 57,90% 47,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,56% 62,34% 82,96% 103,53% 127,87% 145,89% 127,17% 102,41% 101,06% 119,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...