Visa allt om Contentus AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 140 637 140 506 139 339 137 673 133 273 135 750 142 461 131 827 123 426 121 734
Övrig omsättning 924 1 537 2 139 1 590 3 304 4 644 7 275 1 057 660 735
Rörelseresultat (EBIT) 31 575 52 476 61 939 63 792 63 152 29 417 69 190 64 031 56 181 44 163
Resultat efter finansnetto 56 443 51 257 60 081 60 830 60 787 115 121 61 635 55 541 45 728 32 849
Årets resultat 43 197 38 837 49 208 44 839 44 287 104 918 51 188 43 748 29 044 20 502
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 844 813 1 893 607 2 149 753 1 252 623 1 195 130 963 637 1 110 200 1 134 302 850 404 734 998
Omsättningstillgångar 57 512 96 178 46 806 42 789 50 277 37 852 70 411 42 294 44 145 54 576
Tillgångar 1 902 325 1 989 786 2 196 559 1 295 413 1 245 407 1 001 488 1 180 611 1 176 597 894 550 789 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 948 966 938 120 1 285 998 511 421 465 245 431 496 341 930 587 580 351 237 322 193
Obeskattade reserver 12 547 12 609 12 533 12 609 12 594 12 555 12 556 16 847 16 838 6 983
Avsättningar (tkr) 245 198 249 160 251 944 68 700 65 465 66 166 71 114 70 642 13 472 14 377
Långfristiga skulder 664 200 756 985 611 889 667 369 667 719 458 754 716 382 466 329 472 153 399 992
Kortfristiga skulder 31 415 32 913 34 195 35 314 34 385 32 518 38 630 35 198 40 850 46 029
Skulder och eget kapital 1 902 325 1 989 786 2 196 559 1 295 413 1 245 407 1 001 488 1 180 611 1 176 597 894 550 789 573
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 2 829 2 185 1 671 1 692 1 663 1 590 1 491 1 527 1 191 1 159
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 266 5 141 4 990 4 927 4 706 4 589 4 654 4 395 3 930 3 714
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 127 3 262 3 141 3 101 3 039 2 934 3 042 2 786 2 619 2 332
Utdelning till aktieägare 70 000 38 000 0 0 12 000 12 000 20 000 304 000 0 0
Omsättning 141 561 142 043 141 478 139 263 136 577 140 394 149 736 132 884 124 086 122 469
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 16 16 16 16 16 16 16 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 273 8 782 8 709 8 605 8 330 8 484 8 904 8 239 8 228 7 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 696 666 628 616 590 577 576 544 519 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 739 87 046 86 603 88 093 87 784 54 608 95 978 64 620 63 206 51 085
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,09% 0,84% 1,21% 3,30% -1,82% -4,71% 8,07% 6,81% 1,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,24% 2,81% 2,96% 5,05% 5,16% 11,87% 5,94% 5,48% 6,33% 5,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,79% 39,80% 46,68% 47,51% 48,25% 87,54% 49,26% 48,88% 45,89% 37,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,96% 100,00% 99,99% 99,85% 99,80% 99,97% 99,94% 99,74% 99,83% 99,95%
Rörelsekapital/omsättning 18,56% 45,03% 9,05% 5,43% 11,92% 3,93% 22,31% 5,38% 2,67% 7,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,40% 47,64% 58,99% 40,24% 38,15% 44,06% 29,79% 51,06% 40,65% 41,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,00% 292,06% 136,80% 121,12% 145,99% 116,28% 182,14% 119,96% 107,87% 118,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...