Visa allt om Pergo (Europe) AB
Visa allt om Pergo (Europe) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 644 979 586 709 484 924 608 354 737 409 819 177 891 516 908 235 1 041 767 1 142 045
Övrig omsättning 6 445 23 910 26 924 135 480 34 762 28 768 269 320 62 314 48 879 10 758
Rörelseresultat (EBIT) 7 309 11 266 -11 164 -18 539 -99 360 -54 284 184 822 25 400 78 823 127 463
Resultat efter finansnetto 7 287 10 846 -13 605 -20 090 -129 767 -89 914 -73 273 18 986 67 972 106 912
Årets resultat 8 198 26 281 -13 605 -42 740 -127 382 -73 813 -123 348 9 207 46 390 92 266
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 914 102 900 236 323 243 230 259 920 329 342 378 295 341 362 394 541 370 957
Omsättningstillgångar 148 710 261 858 134 355 215 409 249 269 321 959 389 579 493 059 359 412 410 855
Tillgångar 271 624 364 758 370 678 458 639 509 189 651 301 767 874 834 421 753 953 781 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 199 026 290 828 264 610 278 215 162 837 180 129 253 942 270 404 275 190 290 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 259 563 276 442 152 877 266 926
Kortfristiga skulder 72 598 73 930 106 068 180 424 346 352 471 172 254 369 287 575 325 886 224 765
Skulder och eget kapital 271 624 364 758 370 678 458 639 509 189 651 301 767 874 834 421 753 953 781 812
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 185
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 24 377 20 207 30 399 75 320 80 239 78 541 72 283 73 263 89 643 92 651
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 10 388 9 877 14 081 32 097 33 535 34 469 32 619 31 691 35 487 42 663
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 651 424 610 619 511 848 743 834 772 171 847 945 1 160 836 970 549 1 090 646 1 152 803
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 45 71 162 172 196 190 213 242 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 163 13 038 6 830 3 755 4 287 4 179 4 692 4 264 4 305 4 587
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 697 693 380 796 661 577 552 493 517 548
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 212 18 335 -78 44 838 -7 871 6 011 252 626 93 608 139 206 180 722
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,93% 20,99% -20,29% -17,50% -9,98% -8,11% -1,84% -12,82% -8,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,69% 3,11% -2,52% -3,50% -14,65% -4,16% 27,62% 4,45% 11,95% 17,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,13% 1,93% -1,93% -2,64% -10,12% -3,30% 23,79% 4,09% 8,65% 11,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,56% 27,64% 26,61% 43,86% 22,74% 31,61% 35,22% 39,05% 39,50% 29,20%
Rörelsekapital/omsättning 11,80% 32,03% 5,83% 5,75% -13,17% -18,21% 15,17% 22,62% 3,22% 16,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,27% 79,73% 71,39% 60,66% 31,98% 27,66% 33,07% 32,41% 36,50% 37,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,19% 277,55% 88,92% 89,85% 42,46% 40,36% 101,08% 130,27% 82,82% 130,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...