Visa allt om Praktikertjänst Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 357 000 10 845 000 10 751 000 10 410 600 10 298 100 10 293 790 9 823 565 9 513 259 9 111 336 8 819 613
Övrig omsättning 1 097 000 312 000 172 600 152 100 214 200 233 940 147 772 151 993 121 453 137 818
Rörelseresultat (EBIT) 891 000 630 000 456 900 604 800 625 800 606 248 486 667 703 658 630 345 705 938
Resultat efter finansnetto 870 000 615 000 430 100 622 700 630 000 631 979 498 901 755 736 704 011 802 475
Årets resultat 827 000 506 000 339 800 495 500 486 400 488 499 387 527 569 643 500 674 586 810
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 165 000 2 159 000 2 140 400 2 178 300 2 147 600 2 376 300 2 009 322 1 965 871 1 796 323 1 618 950
Omsättningstillgångar 5 069 000 4 631 000 4 347 100 4 341 800 4 203 400 4 019 989 4 285 887 4 577 525 4 807 537 4 938 560
Tillgångar 7 234 000 6 790 000 6 487 500 6 520 100 6 351 000 6 396 289 6 295 209 6 543 396 6 603 860 6 557 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 578 000 2 751 000 2 628 800 2 821 400 2 846 500 2 971 154 3 073 977 3 797 133 3 850 072 3 999 401
Minoritetsintressen 0 9 000 14 500 31 100 29 400 41 994 0 29 767 24 667 15 877
Avsättningar (tkr) 2 699 000 2 679 000 2 506 300 2 388 900 2 378 100 2 278 344 2 174 964 1 681 830 1 705 944 1 619 427
Långfristiga skulder 1 000 1 000 1 000 1 000 2 400 5 212 6 863 16 372 27 727 39 974
Kortfristiga skulder 956 000 1 350 000 1 336 900 1 277 700 1 094 600 1 099 585 1 039 405 1 018 294 995 450 882 831
Skulder och eget kapital 7 234 000 6 790 000 6 487 500 6 520 100 6 351 000 6 396 289 6 295 209 6 543 396 6 603 860 6 557 510
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 14 000 33 000 32 100 29 000 35 600 27 000 27 670 22 777 21 248 19 847
Varav tantiem till styrelse & VD 1 000 - 500 0 - - 2 273 2 291 - 1 366
Löner till övriga anställda 3 461 000 4 285 000 4 179 000 3 862 800 3 869 100 3 838 456 3 486 048 3 359 801 3 080 001 3 004 564
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 846 000 2 789 000 2 052 000 1 880 500 2 245 500 2 242 316 2 199 889 1 894 946 1 910 504 1 738 854
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 454 000 11 157 000 10 923 600 10 562 700 10 512 300 10 527 730 9 971 337 9 665 252 9 232 789 8 957 431
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 761 9 251 9 287 9 043 9 180 9 419 9 269 8 783 7 655 8 767
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 236 1 172 1 158 1 151 1 122 1 093 1 060 1 083 1 190 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 808 709 698 670 636 635 629 620 688 567
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 169 000 958 000 804 000 979 300 1 032 800 969 698 848 071 1 069 435 941 932 1 025 726
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,94% 0,87% 3,27% 1,09% 0,04% 4,79% 3,26% 4,41% 3,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,04% 10,15% 7,70% 10,58% 10,87% 11,48% 9,39% 12,55% 11,64% 13,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,28% 6,35% 4,64% 6,62% 6,71% 7,13% 6,01% 8,63% 8,44% 9,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,47% 81,14% 81,04% 81,01% 81,20% 80,58% 80,81% 81,52% 81,40% 81,81%
Rörelsekapital/omsättning 49,22% 30,25% 28,00% 29,43% 30,19% 28,37% 33,05% 37,41% 41,84% 45,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,46% 40,52% 40,52% 43,27% 44,82% 46,45% 48,83% 58,03% 58,30% 60,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 528,03% 341,19% 323,42% 336,86% 377,50% 359,04% 404,94% 441,67% 474,42% 549,81%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 7 696 000 8 254 000 8 127 200 8 025 600 7 942 600 7 981 688 7 957 029 7 924 928 7 752 597 7 559 629
Övrig omsättning 403 000 210 000 218 800 194 200 218 400 212 197 144 267 157 387 124 519 141 415
Rörelseresultat (EBIT) 199 000 560 000 420 100 585 000 701 500 608 852 497 571 597 001 515 828 602 766
Resultat efter finansnetto 867 000 690 000 363 900 496 300 737 100 504 079 491 828 694 652 664 922 754 991
Årets resultat 785 000 521 000 452 400 434 900 528 900 352 196 354 658 463 720 438 822 613 304
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 911 000 1 819 000 1 785 300 1 763 100 1 761 400 1 867 673 1 863 802 1 975 944 1 854 774 1 708 111
Omsättningstillgångar 4 961 000 4 232 000 3 737 800 3 952 000 3 823 700 3 667 003 3 676 321 3 790 095 4 033 096 4 205 329
Tillgångar 6 872 000 6 051 000 5 523 100 5 715 100 5 585 100 5 534 676 5 540 123 5 766 039 5 887 870 5 913 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 408 000 1 627 000 1 488 800 1 567 100 1 644 900 1 737 063 1 934 867 2 714 858 2 913 715 3 128 408
Obeskattade reserver 494 000 440 000 436 000 630 000 640 000 654 800 642 800 636 800 552 600 491 600
Avsättningar (tkr) 2 583 000 2 568 000 2 385 700 2 224 300 2 176 400 2 086 288 2 002 152 1 503 349 1 524 274 1 480 411
Långfristiga skulder 1 000 1 000 600 600 0 0 0 0 0 350
Kortfristiga skulder 1 386 000 1 414 000 1 212 000 1 293 100 1 123 800 1 056 525 960 304 911 032 897 281 812 671
Skulder och eget kapital 6 872 000 6 051 000 5 523 100 5 715 100 5 585 100 5 534 676 5 540 123 5 766 039 5 887 870 5 913 440
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 7 000 9 000 8 600 8 600 14 200 6 972 10 566 7 995 7 415 7 648
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 337 1 546 999 580 759
Löner till övriga anställda 3 146 000 3 098 000 3 074 500 2 914 800 2 871 600 2 900 268 2 810 062 2 733 855 2 650 061 2 561 538
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 711 000 1 521 000 1 559 400 1 465 400 1 826 200 1 840 990 1 879 707 1 658 145 1 715 188 1 554 093
Utdelning till aktieägare 0 575 385 000 0 0 478 923 478 923 550 000 630 000 650 000 650 000
Omsättning 8 099 000 8 464 000 8 346 000 8 219 800 8 161 000 8 193 885 8 101 296 8 082 315 7 877 116 7 701 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 152 6 663 6 773 6 839 6 967 6 382 7 313 7 426 6 518 7 629
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 251 1 239 1 200 1 174 1 140 1 251 1 088 1 067 1 189 991
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 812 721 712 679 630 718 640 617 698 564
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 446 000 817 000 691 400 864 000 1 025 500 895 078 787 770 900 788 768 047 856 831
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,76% 1,56% 1,27% 1,04% -0,49% 0,31% 0,41% 2,22% 2,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,68% 12,63% 7,84% 9,85% 14,27% 11,41% 10,52% 13,14% 12,36% 13,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,21% 9,26% 5,33% 7,01% 10,04% 7,91% 7,32% 9,56% 9,39% 10,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,69% 81,09% 80,62% 81,27% 81,53% 80,73% 81,13% 81,76% 81,46% 81,85%
Rörelsekapital/omsättning 46,45% 34,14% 31,08% 33,13% 33,99% 32,71% 34,13% 36,33% 40,45% 44,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,65% 32,56% 33,11% 36,02% 38,39% 40,61% 43,97% 55,70% 56,40% 59,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 356,42% 297,67% 306,63% 302,86% 334,07% 340,48% 375,06% 407,50% 440,28% 507,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!