Visa allt om M.B. Mark & Betong Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 4 742 5 344 13 641 11 870 34 672 3 172 9 979 21 805 19 779 15 216
Övrig omsättning 3 568 3 436 4 193 4 892 3 489 215 218 1 437 1 220 0
Rörelseresultat (EBIT) -114 -3 043 -1 226 -740 1 082 -1 907 -2 964 261 -2 286 -1 910
Resultat efter finansnetto 12 -3 092 1 068 -748 768 -2 577 -2 540 668 -2 019 -2 239
Årets resultat 3 077 -1 594 967 3 473 6 895 3 684 7 352 13 398 5 638 3 044
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 066 5 044 5 339 6 110 7 127 7 949 6 496 6 827 5 108 4 848
Omsättningstillgångar 64 441 62 565 63 266 62 887 61 383 56 748 56 400 52 462 47 143 31 202
Tillgångar 69 507 67 610 68 605 68 997 68 510 64 697 62 896 59 289 52 252 36 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 764 62 187 64 280 64 313 61 840 56 945 53 261 45 909 32 511 26 873
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 149 1 149 1 149 1 149 1 149 1 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 743 5 423 4 325 4 683 5 520 6 603 8 486 12 232 18 592 8 029
Skulder och eget kapital 69 507 67 610 68 605 68 997 68 510 64 697 62 896 59 289 52 252 36 051
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 10 603 10 935 11 510 13 040
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 586 2 949 3 152 3 706
Utdelning till aktieägare 500 500 500 1 000 0 2 000 0 0 0 0
Omsättning 8 310 8 780 17 834 16 762 38 161 3 387 10 197 23 242 20 999 15 216
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 12 14 14 25 27 27 29 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 431 445 1 137 848 2 477 127 370 808 682 461
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 0 0 0 0 488 514 506 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -114 -3 043 -1 226 -740 1 082 -449 -2 058 1 177 -1 742 -1 413
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,26% -60,82% 14,92% -65,76% 993,06% -68,21% -54,24% 10,24% 29,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,02% -3,73% 1,56% -1,08% 1,13% -3,92% -4,01% 1,15% -3,86% -6,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,25% -47,14% 7,84% -6,29% 2,24% -80,04% -25,27% 3,11% -10,20% -14,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,21% -27,08% -5,31% -0,42% 9,63% -2,36% -3,99% 1,76% -11,41% 5,05%
Rörelsekapital/omsättning 1 258,92% 1 069,27% 432,09% 490,35% 161,12% 1 580,86% 480,15% 184,50% 144,35% 152,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,18% 91,98% 93,70% 93,21% 91,57% 89,40% 86,11% 78,94% 63,93% 76,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 354,65% 1 153,24% 1 462,22% 1 342,24% 1 111,34% 858,73% 663,35% 428,60% 253,30% 387,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!