Visa allt om Herrljunga Brädgård Aktiebolag
Visa allt om Herrljunga Brädgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 46 949 50 583 48 425 40 413 42 618 44 095 45 624 41 131 43 275 41 487
Övrig omsättning - 75 - 8 5 126 2 2 - 8
Rörelseresultat (EBIT) 4 396 5 736 4 055 3 777 2 893 3 770 4 384 3 629 5 370 4 756
Resultat efter finansnetto 4 723 5 996 4 042 3 860 3 828 3 631 4 495 5 199 2 736 4 723
Årets resultat 2 747 3 536 2 191 2 247 2 086 2 559 3 932 4 838 1 675 3 663
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 387 13 417 10 333 7 586 6 933 25 711 22 168 20 973 16 675 16 117
Omsättningstillgångar 12 638 14 752 14 665 14 562 14 208 13 450 15 072 13 803 14 436 15 057
Tillgångar 28 025 28 169 24 998 22 148 21 141 39 160 37 241 34 776 31 111 31 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 206 18 458 16 922 16 231 15 485 34 398 32 340 28 908 24 570 22 894
Obeskattade reserver 5 882 4 702 3 250 2 130 1 157 192 199 1 067 1 925 2 615
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 938 5 009 4 825 3 787 4 499 4 570 4 703 4 801 4 616 5 664
Skulder och eget kapital 28 025 28 169 24 998 22 148 21 141 39 160 37 241 34 776 31 111 31 173
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 369 357 345 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 4 086 3 810 3 730 3 680 3 568 2 946 2 820 2 519 2 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 484 1 309 1 396 1 343 1 270 1 150 1 096 1 097 957
Utdelning till aktieägare 0 2 000 2 000 1 500 1 500 500 500 500 500 0
Omsättning 46 949 50 658 48 425 40 421 42 623 44 221 45 626 41 133 43 275 41 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 12 12 11 11 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 912 4 215 4 035 3 368 3 552 3 675 4 148 3 739 4 328 4 610
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 472 435 441 416 455 462 449 453 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 749 6 034 4 417 4 119 3 315 4 179 4 774 4 100 5 894 5 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,18% 4,46% 19,83% -5,17% -3,35% -3,35% 10,92% -4,95% 4,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,85% 21,29% 18,17% 17,43% 24,55% 9,90% 12,08% 14,97% 19,95% 15,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,06% 11,85% 9,38% 9,55% 12,18% 8,79% 9,86% 12,65% 14,34% 11,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,07% 29,21% 26,23% 30,01% 26,66% 26,54% 25,96% 27,05% 27,68% 26,34%
Rörelsekapital/omsättning 16,40% 19,26% 20,32% 26,66% 22,78% 20,14% 22,73% 21,89% 22,69% 22,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,77% 78,55% 77,83% 80,79% 77,28% 88,20% 87,23% 85,39% 83,43% 79,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,35% 167,08% 179,01% 237,10% 189,06% 166,48% 199,06% 168,01% 193,07% 170,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...