Visa allt om Ackurat Industriplast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 75 342 81 007 74 181 74 723 68 699 64 983 57 521 52 725 52 208 52 209
Övrig omsättning 1 338 89 263 516 40 179 199 403 354 0
Rörelseresultat (EBIT) 13 609 13 472 12 686 13 553 12 878 10 582 8 470 6 189 9 498 9 664
Resultat efter finansnetto 12 926 13 532 12 540 13 413 12 990 10 369 8 352 6 108 9 042 8 993
Årets resultat 10 054 716 -34 -189 -114 6 2 622 4 753 6 468 6 371
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 336 17 883 16 665 17 530 17 827 15 047 16 620 15 751 16 126 17 508
Omsättningstillgångar 27 704 27 981 27 471 27 075 24 512 21 387 27 623 20 136 19 014 19 610
Tillgångar 44 040 45 864 44 136 44 605 42 339 36 434 44 243 35 887 35 140 37 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 989 7 935 7 219 7 253 7 442 7 556 7 550 4 928 4 938 5 085
Obeskattade reserver 3 732 3 579 3 040 2 564 2 512 1 991 2 013 4 717 4 705 4 492
Avsättningar (tkr) 501 505 517 527 532 538 544 0 0 0
Långfristiga skulder 5 765 6 405 6 280 7 061 7 842 6 369 6 891 5 580 5 900 6 220
Kortfristiga skulder 16 053 27 440 27 080 27 200 24 011 19 980 27 245 20 662 19 597 21 321
Skulder och eget kapital 44 040 45 864 44 136 44 605 42 339 36 434 44 243 35 887 35 140 37 118
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 177 13 511 12 782 12 472 11 910 11 310 10 624 9 863 9 105 8 890
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 378 6 040 5 541 5 408 5 071 4 741 4 079 4 063 3 567 3 318
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 680 81 096 74 444 75 239 68 739 65 162 57 720 53 128 52 562 52 209
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 32 32 31 31 30 29 28 26 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 430 2 531 2 318 2 410 2 216 2 166 1 983 1 883 2 008 2 008
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 611 573 577 548 535 507 497 487 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 882 15 586 14 663 15 450 14 747 12 652 10 399 7 963 11 341 11 626
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,99% 9,20% -0,73% 8,77% 5,72% 12,97% 9,10% 0,99% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,90% 29,96% 28,94% 30,44% 30,85% 29,22% 19,67% 18,06% 27,06% 26,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,06% 16,96% 17,22% 18,17% 19,01% 16,38% 15,13% 12,29% 18,21% 18,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,47% 41,06% 40,63% 40,73% 41,35% 38,53% 39,35% 39,71% 42,00% 43,71%
Rörelsekapital/omsättning 15,46% 0,67% 0,53% -0,17% 0,73% 2,17% 0,66% -1,00% -1,12% -3,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,46% 23,39% 21,73% 20,74% 22,20% 25,00% 20,61% 23,98% 23,92% 22,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,40% 43,20% 41,88% 41,75% 38,77% 43,24% 52,81% 43,39% 38,33% 37,11%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...