Visa allt om Aktiebolaget ABM-Maskiner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 7 461 10 183 12 396 15 316 14 381 12 661 11 054 10 351 9 966 10 215
Övrig omsättning 265 216 579 170 96 111 119 105 97 93
Rörelseresultat (EBIT) 5 298 63 173 -75 244 114 289 366 177
Resultat efter finansnetto 1 294 66 152 -97 240 105 280 335 138
Årets resultat 19 210 64 96 -1 230 54 139 247 167
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 28 40 35 50 60 100 143 168 188
Omsättningstillgångar 3 851 3 999 4 716 6 183 4 574 5 041 4 607 3 525 3 720 4 371
Tillgångar 3 863 4 028 4 756 6 217 4 624 5 101 4 707 3 668 3 888 4 559
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 861 1 842 1 932 1 869 1 773 1 874 1 744 1 791 1 779 1 632
Obeskattade reserver 210 235 212 230 202 302 376 348 273 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 28 28 28 28
Långfristiga skulder 0 0 0 0 100 400 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 793 1 950 2 612 4 119 2 549 2 525 2 559 1 501 1 808 2 622
Skulder och eget kapital 3 863 4 028 4 756 6 217 4 624 5 101 4 707 3 668 3 888 4 559
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - 298 208 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 103 1 153 1 132 1 047 895 633 621 652
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 448 471 437 402 337 382 347 358
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 100 100 100 127 100
Omsättning 7 726 10 399 12 975 15 486 14 477 12 772 11 173 10 456 10 063 10 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 0 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 487 3 394 3 099 3 829 3 595 - 2 764 2 588 2 492 2 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 527 413 440 425 - 328 349 313 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 310 84 188 -44 284 157 335 416 220
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,73% -17,85% -19,07% 6,50% 13,59% 14,54% 6,79% 3,86% -2,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,16% 7,45% 1,41% 2,78% -1,60% 4,80% 2,44% 7,91% 9,41% 3,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,08% 2,95% 0,54% 1,13% -0,51% 1,94% 1,04% 2,80% 3,67% 1,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,51% 26,51% 18,76% 19,96% 19,80% 23,39% 23,74% 27,84% 26,60% 26,85%
Rörelsekapital/omsättning 27,58% 20,12% 16,97% 13,48% 14,08% 19,87% 18,53% 19,55% 19,19% 17,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,42% 50,28% 44,10% 32,95% 41,75% 41,10% 42,94% 55,82% 50,93% 40,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,01% 71,64% 102,34% 95,65% 64,77% 88,87% 79,52% 71,09% 95,30% 67,70%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...