Visa allt om Ekströms Glasmästeri Aktiebolag
Visa allt om Ekströms Glasmästeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 69 876 62 975 47 920 39 730 33 521 35 716 24 572 20 964 25 579 25 329
Övrig omsättning - 174 53 1 962 188 - 35 152 41 38
Rörelseresultat (EBIT) 1 398 -6 114 1 166 1 043 1 065 2 619 507 195 1 516 3 965
Resultat efter finansnetto 975 -6 366 980 926 950 2 416 435 177 1 588 4 023
Årets resultat 975 -2 982 1 135 1 760 650 1 160 222 13 272 1 739
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 314 5 774 6 569 6 538 6 958 7 361 6 333 1 944 1 514 1 268
Omsättningstillgångar 25 197 21 258 14 285 13 726 8 930 9 507 8 010 6 806 8 159 7 424
Tillgångar 28 511 27 032 20 854 20 264 15 888 16 868 14 343 8 750 9 673 8 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 831 4 542 7 525 6 390 4 630 3 981 2 820 2 598 3 085 3 388
Obeskattade reserver 0 0 1 045 1 200 2 034 2 001 1 690 1 688 1 594 1 308
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 7 087 4 040 3 700 3 798 4 876 3 877 572 0 0
Kortfristiga skulder 20 380 15 403 8 244 8 975 5 426 6 011 5 955 3 892 4 994 3 997
Skulder och eget kapital 28 511 27 032 20 854 20 264 15 888 16 868 14 343 8 750 9 673 8 693
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 586 532 597 499 1 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 12 311 10 964 10 552 8 982 7 528 5 620 5 838 5 668 3 808
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 4 317 3 908 3 774 3 154 2 975 2 272 2 381 2 321 1 958
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 575
Omsättning 69 876 63 149 47 973 41 692 33 709 35 716 24 607 21 116 25 620 25 367
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 33 30 30 26 25 18 21 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 329 1 908 1 597 1 324 1 289 1 429 1 365 998 1 346 1 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 510 497 470 471 443 467 425 447 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 936 -5 529 1 584 1 528 1 692 3 404 1 270 824 2 002 4 443
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,96% 31,42% 20,61% 18,52% -6,15% 45,35% 17,21% -18,04% 0,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,91% -22,49% 5,81% 5,36% 6,84% 15,66% 3,62% 2,31% 16,53% 46,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,00% -9,65% 2,53% 2,74% 3,24% 7,40% 2,11% 0,96% 6,25% 15,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,94% 34,05% 53,97% 50,90% 58,66% 55,54% 60,07% 66,26% 60,08% 60,99%
Rörelsekapital/omsättning 6,89% 9,30% 12,61% 11,96% 10,45% 9,79% 8,36% 13,90% 12,37% 13,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,47% 16,80% 39,99% 36,15% 38,58% 32,34% 28,35% 43,91% 43,76% 49,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,50% 125,24% 141,90% 140,16% 136,01% 117,45% 93,80% 116,14% 139,57% 165,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...