Visa allt om Rostfri Plåt o svetsservice Aktiebolag
Visa allt om Rostfri Plåt o svetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 143 7 597 6 934 4 698 2 253 2 027 789 482 527 561
Övrig omsättning 39 - - - - - 78 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 716 302 601 758 -138 212 -69 -95 -155 -72
Resultat efter finansnetto 699 279 561 743 -146 184 20 -101 -149 -75
Årets resultat 542 459 470 323 -146 161 20 -101 -90 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 452 510 731 840 448 452 81 2 3 4
Omsättningstillgångar 3 189 2 544 2 023 1 281 638 822 681 729 841 1 012
Tillgångar 3 641 3 054 2 754 2 120 1 086 1 274 762 731 844 1 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 069 1 527 1 068 598 275 421 260 672 773 863
Obeskattade reserver 0 0 315 307 0 0 0 0 0 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 318 270 528 706 227 281 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 255 1 257 844 509 584 572 501 58 71 93
Skulder och eget kapital 3 641 3 054 2 754 2 120 1 086 1 274 762 731 844 1 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 599 611 576 336 325 82 82 82
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 048 1 145 312 7 112 0 7 12 12 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 816 459 360 303 287 167 59 44 47 46
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 433 0 0
Omsättning 10 182 7 597 6 934 4 698 2 253 2 027 867 482 527 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 029 2 532 2 311 1 566 751 1 014 395 241 264 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 545 432 316 327 254 200 67 74 74
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 902 554 834 887 -51 261 -48 -94 -154 31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,51% 9,56% 47,59% 108,52% 11,15% 156,91% 63,69% -8,54% -6,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,69% 9,89% 21,82% 35,80% -12,43% 14,76% 2,76% -12,59% -17,06% -6,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,07% 3,98% 8,67% 16,16% -5,99% 9,27% 2,66% -19,09% -27,32% -12,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,46% 72,69% 71,32% 75,84% 70,84% 73,51% 76,05% 62,86% 61,67% 79,86%
Rörelsekapital/omsättning 19,07% 16,94% 17,00% 16,43% 2,40% 12,33% 22,81% 139,21% 146,11% 163,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,83% 50,00% 47,70% 38,88% 25,32% 33,05% 34,12% 91,93% 91,59% 89,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 230,68% 174,94% 215,40% 208,06% 74,66% 113,99% 100,60% 1 105,17% 1 053,52% 1 009,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...