Visa allt om Smålands Plattsättning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 42 734 41 909 48 201 35 100 29 387 31 997 35 396 26 324 28 436 32 210
Övrig omsättning 488 39 44 24 0 47 52 0 107 53
Rörelseresultat (EBIT) -2 663 1 237 1 392 662 -1 133 -56 173 575 425 488
Resultat efter finansnetto -2 760 1 175 1 302 605 -1 216 -127 137 507 371 443
Årets resultat -2 010 675 734 420 -328 106 217 387 342 343
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 991 1 180 1 302 1 489 1 595 1 649 1 787 1 934 2 082 2 287
Omsättningstillgångar 16 583 11 741 11 162 10 333 8 107 9 739 10 057 9 523 8 389 8 070
Tillgångar 17 575 12 922 12 464 11 822 9 702 11 389 11 844 11 458 10 471 10 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 861 4 971 4 396 3 761 3 441 3 870 3 763 4 497 4 309 4 168
Obeskattade reserver 0 750 450 110 0 888 1 160 1 313 1 311 1 388
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 744 408 500 600 1 500 800 900 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 970 6 793 7 118 7 350 4 760 5 831 6 020 5 648 4 851 4 802
Skulder och eget kapital 17 575 12 922 12 464 11 822 9 702 11 389 11 844 11 458 10 471 10 357
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 091 7 483 6 998 7 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 3 069 2 728 2 721 2 739
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 100 100 0 200 200 200
Omsättning 43 222 41 948 48 245 35 124 29 387 32 044 35 448 26 324 28 543 32 263
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 28 28 25 23 22 26 25 22 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 526 1 497 1 721 1 404 1 278 1 454 1 361 1 053 1 293 1 342
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 619 615 609 560 548 473 435 468 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 456 1 434 1 596 860 -949 125 365 765 623 689
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,97% -13,05% 37,32% 19,44% -8,16% -9,60% 34,46% -7,43% -11,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,82% 9,57% 11,17% 5,62% -11,68% -0,48% 1,47% 5,04% 4,22% 4,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,10% 2,95% 2,89% 1,89% -3,86% -0,17% 0,49% 2,20% 1,55% 1,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,18% 54,24% 59,38% 39,44% 52,78% 63,16% 67,25% 53,48% 64,26% 73,65%
Rörelsekapital/omsättning 15,47% 11,81% 8,39% 8,50% 11,39% 12,21% 11,41% 14,72% 12,44% 10,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,28% 43,00% 38,09% 32,54% 35,47% 40,06% 39,41% 48,19% 50,92% 50,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,50% 130,25% 117,06% 107,01% 118,40% 126,87% 124,45% 106,00% 117,15% 108,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!