Visa allt om L.Örnmarks Målerifirma i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 19 021 17 741 18 833 25 097 26 481 20 757 18 538 15 711 14 812 12 351
Övrig omsättning 279 200 172 193 0 18 91 97 132 4
Rörelseresultat (EBIT) -531 -865 -3 354 -82 361 434 1 084 -511 758 1 851
Resultat efter finansnetto -535 -866 -3 356 -80 365 441 1 099 -487 828 1 891
Årets resultat -535 -866 -2 280 37 197 462 905 -18 666 307
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 10 26 53 86 80
Omsättningstillgångar 4 155 5 837 5 829 8 374 9 698 10 662 11 919 9 724 9 972 9 718
Tillgångar 4 155 5 837 5 829 8 374 9 698 10 672 11 945 9 777 10 058 9 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 701 333 699 1 079 2 542 4 345 5 383 4 478 4 896 4 730
Obeskattade reserver 0 0 0 1 076 1 215 1 114 1 285 1 358 1 358 1 441
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 454 5 504 5 130 6 219 5 941 5 213 5 277 3 941 3 804 3 627
Skulder och eget kapital 4 155 5 837 5 829 8 374 9 698 10 672 11 945 9 777 10 058 9 798
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 5 107 145 660 823 1 104 803 653 736 846
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 45 - - 123
Löner till övriga anställda 7 801 7 809 9 551 10 406 10 548 7 538 6 898 5 332 4 263 3 797
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 726 3 275 3 127 3 610 3 897 3 302 2 756 2 320 1 918 1 804
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 500 2 000 1 500 0 400 500
Omsättning 19 300 17 941 19 005 25 290 26 481 20 775 18 629 15 808 14 944 12 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 34 25 30 31 24 24 16 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 001 522 753 837 854 865 772 982 1 139 950
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 337 552 521 522 489 433 576 527 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -531 -865 -3 354 -82 371 449 1 111 -478 790 1 885
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,21% -5,80% -24,96% -5,23% 27,58% 11,97% 17,99% 6,07% 19,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,78% -14,82% -57,52% -0,96% 3,78% 4,13% 9,22% -4,98% 8,31% 19,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,79% -4,88% -17,80% -0,32% 1,39% 2,12% 5,94% -3,10% 5,64% 15,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,94% 72,64% 69,59% 74,50% 100,00% 100,00% 86,28% 83,32% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,69% 1,88% 3,71% 8,59% 14,19% 26,25% 35,83% 36,81% 41,64% 49,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,87% 5,70% 11,99% 22,91% 35,98% 48,86% 53,46% 56,04% 58,63% 59,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,30% 106,05% 113,63% 134,65% 163,24% 204,53% 225,87% 246,74% 259,23% 267,93%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...