Visa allt om Hagsätra Sportcentrum Aktiebolag
Visa allt om Hagsätra Sportcentrum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 16 307 16 987 17 407 18 847 19 530 19 910 20 603 20 593 19 551 18 446
Övrig omsättning - 90 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 162 2 237 1 866 1 810 3 064 1 659 3 547 3 461 2 031 1 968
Resultat efter finansnetto 2 047 2 433 2 402 2 343 3 082 1 781 3 554 3 515 2 105 2 251
Årets resultat 1 205 1 412 1 440 1 300 2 329 2 535 2 705 2 522 1 917 1 553
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 715 15 616 14 190 12 052 10 307 10 182 9 609 7 553 6 863 5 338
Omsättningstillgångar 5 402 5 150 5 317 6 867 6 573 5 144 5 655 5 775 4 880 5 379
Tillgångar 22 117 20 766 19 507 18 920 16 880 15 326 15 264 13 328 11 744 10 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 196 17 491 16 578 15 639 14 939 13 210 11 276 9 170 7 249 5 932
Obeskattade reserver 2 280 1 780 1 180 580 0 0 1 664 1 884 1 884 2 468
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 640 1 495 1 747 2 701 1 941 2 115 2 324 2 273 2 611 2 317
Skulder och eget kapital 22 117 20 766 19 507 18 920 16 880 15 326 15 264 13 328 11 744 10 718
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 948 912 900 792 856 830
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 970 2 013 1 993 1 863 1 042 854 983 985 928 834
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 959 867 847 799 795 844 696 733 1 004 1 061
Utdelning till aktieägare 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600
Omsättning 16 307 17 077 17 407 18 847 19 530 19 910 20 603 20 593 19 551 18 446
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 330 2 427 2 487 2 692 2 790 2 844 2 943 2 942 2 793 2 635
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 420 413 407 382 383 374 370 364 426 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 174 2 242 1 869 1 814 3 075 1 670 3 561 3 477 2 056 1 983
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,00% -2,41% -7,64% -3,50% -1,91% -3,36% 0,05% 5,33% 5,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,26% 11,71% 12,33% 12,38% 18,26% 11,62% 23,34% 26,38% 17,92% 21,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,55% 14,32% 13,82% 12,43% 15,78% 8,95% 17,29% 17,07% 10,77% 12,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,75% 35,44% 35,84% 31,32% 37,04% 28,65% 35,87% 35,72% 32,24% 33,34%
Rörelsekapital/omsättning 23,07% 21,52% 20,51% 22,10% 23,72% 15,21% 16,17% 17,01% 11,61% 16,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,31% 90,91% 89,70% 84,92% 88,50% 86,19% 81,91% 78,98% 73,28% 71,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,10% 230,50% 205,38% 187,86% 249,36% 159,53% 172,63% 191,47% 134,62% 181,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...