Visa allt om Panduro Hobby Aktiebolag
Visa allt om Panduro Hobby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 553 678 552 698 584 317 420 081 510 005 514 024 474 802 455 002 431 871 391 451
Övrig omsättning 4 274 3 812 3 625 3 563 6 294 5 039 3 935 3 610 3 336 8 855
Rörelseresultat (EBIT) 9 227 17 118 19 154 59 600 17 398 23 258 23 413 29 971 26 902 18 924
Resultat efter finansnetto 8 489 16 536 19 387 59 461 13 365 22 600 23 013 29 906 26 341 94 628
Årets resultat 246 3 161 5 304 27 296 560 4 415 4 051 9 716 7 162 75 547
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 446 23 510 20 379 18 402 17 420 22 611 25 602 25 575 22 071 22 473
Omsättningstillgångar 303 302 288 908 293 062 276 804 216 020 244 183 210 550 185 638 195 357 178 824
Tillgångar 328 748 312 418 313 441 295 206 233 440 266 794 236 152 211 213 217 428 201 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 440 183 193 180 032 184 728 157 432 156 871 152 456 148 405 138 689 141 528
Obeskattade reserver 23 005 25 640 23 679 21 369 11 003 9 415 7 185 4 235 2 835 2 085
Avsättningar (tkr) 924 457 114 0 0 0 0 0 2 30
Långfristiga skulder 18 267 0 0 0 0 35 346 17 295 0 0 0
Kortfristiga skulder 103 112 103 128 109 616 89 109 65 005 65 162 59 216 58 573 75 902 57 654
Skulder och eget kapital 328 748 312 418 313 441 295 206 233 440 266 794 236 152 211 213 217 428 201 297
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 2 719 2 554 1 660 1 307 1 946 0 - 1 873 1 860 2 805
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 104 143 101 771 99 956 60 019 97 123 96 838 92 015 88 517 79 994 67 737
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 118 41 167 38 556 22 681 36 762 35 955 35 011 32 682 29 590 27 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000
Omsättning 557 952 556 510 587 942 423 644 516 299 519 063 478 737 458 612 435 207 400 306
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 300 292 292 322 346 309 265 295 260 248
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 846 1 893 2 001 1 305 1 474 1 664 1 792 1 542 1 661 1 578
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 498 480 261 393 430 479 417 429 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 069 25 771 27 774 65 575 26 220 32 575 33 510 39 209 35 918 27 617
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,18% -5,41% 39,10% - -0,78% 8,26% 4,35% 5,36% 10,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,88% 5,59% 6,34% 20,28% 6,17% 8,82% 9,99% 14,30% 12,51% 47,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,71% 3,16% 3,40% 14,25% 2,82% 4,58% 4,97% 6,64% 6,30% 24,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,67% 48,79% 46,11% 51,91% 48,57% 48,90% 50,55% 49,32% 47,08% 43,57%
Rörelsekapital/omsättning 36,16% 33,61% 31,39% 44,68% 29,61% 34,83% 31,87% 27,93% 27,66% 30,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,26% 65,04% 63,33% 68,22% 71,12% 61,40% 66,80% 71,74% 64,75% 71,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,59% 147,13% 128,95% 151,12% 170,24% 191,99% 152,23% 125,83% 118,32% 130,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...