Visa allt om Gustaf Bengtssons Livsmedels Aktiebolag
Visa allt om Gustaf Bengtssons Livsmedels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 122 153 124 225 120 419 119 655 115 695 114 004 113 825 123 652 119 618 113 435
Övrig omsättning 255 718 851 876 902 728 728 742 724 515
Rörelseresultat (EBIT) 3 851 5 318 4 205 5 143 4 807 4 665 4 031 6 768 5 998 5 621
Resultat efter finansnetto 5 134 7 344 4 195 4 902 4 190 4 633 4 116 8 740 4 186 6 382
Årets resultat 4 606 5 993 4 216 3 751 1 884 3 337 4 148 7 656 3 154 5 745
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 814 16 640 15 607 10 295 15 027 17 901 18 430 20 187 15 999 16 072
Omsättningstillgångar 6 566 6 610 5 630 10 816 7 085 7 132 6 459 6 392 10 030 10 686
Tillgångar 17 380 23 250 21 236 21 111 22 113 25 032 24 889 26 580 26 029 26 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 494 8 888 7 895 8 680 9 928 13 045 14 708 15 559 12 404 13 449
Obeskattade reserver 0 519 400 1 723 1 808 505 485 2 174 3 149 4 293
Avsättningar (tkr) 2 460 2 125 1 789 1 454 1 118 783 447 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 425 11 718 11 151 9 255 9 258 10 700 9 249 8 846 10 477 9 016
Skulder och eget kapital 17 380 23 250 21 236 21 111 22 113 25 032 24 889 26 580 26 029 26 758
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 80 810 810 786 765 755 750 828 909
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 183 11 595 11 163 10 796 10 190 9 985 10 103 9 286 8 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 5 023 4 701 4 752 4 360 3 963 4 277 3 651 3 948 4 318
Utdelning till aktieägare 4 000 6 000 5 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 500 4 200
Omsättning 122 408 124 943 121 270 120 531 116 597 114 732 114 553 124 394 120 342 113 950
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 36 35 35 34 33 33 32 39 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 490 3 451 3 441 3 419 3 403 3 455 3 449 3 864 3 067 3 437
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 452 489 478 469 452 455 453 361 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 565 5 887 4 723 5 616 5 290 5 128 4 564 7 254 7 159 6 732
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,67% 3,16% 0,64% 3,42% 1,48% 0,16% -7,95% 3,37% 5,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,54% 31,59% 19,82% 30,36% 21,44% 18,51% 16,54% 33,71% 23,89% 23,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,20% 5,91% 3,50% 5,36% 4,10% 4,06% 3,62% 7,25% 5,20% 5,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,06% 16,59% 16,31% 16,75% 16,81% 16,33% 15,78% 16,36% 16,44% 16,66%
Rörelsekapital/omsättning -2,34% -4,11% -4,58% 1,30% -1,88% -3,13% -2,45% -1,98% -0,37% 1,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,61% 39,97% 38,65% 47,48% 50,92% 53,60% 60,53% 64,56% 56,37% 61,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,96% 37,99% 31,36% 94,39% 54,89% 46,77% 44,91% 47,08% 74,55% 98,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...