Visa allt om Björksund Holding AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 13 381 10 007 8 070 22 648 19 362 17 169 14 836 13 576 13 161 14 356
Övrig omsättning 97 295 135 0 0 70 0 0 143 0
Rörelseresultat (EBIT) -8 195 -7 004 -24 190 -12 172 -73 -1 845 611 -1 342 -691 -306
Resultat efter finansnetto 43 927 -2 540 -20 163 7 689 6 317 3 268 5 483 5 942 3 826 4 515
Årets resultat 44 511 822 -16 044 9 294 4 490 2 259 3 826 5 063 2 468 3 032
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 945 90 240 83 694 79 913 80 155 46 281 56 936 40 413 40 917 33 494
Omsättningstillgångar 49 185 3 931 3 775 32 174 6 536 17 068 11 502 8 865 6 175 6 804
Tillgångar 148 131 94 171 87 470 112 087 86 691 63 349 68 438 49 278 47 092 40 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 656 20 145 19 323 35 367 26 073 21 583 37 124 33 298 28 666 26 198
Obeskattade reserver 3 340 4 534 6 261 7 350 8 955 8 421 8 323 7 455 7 348 6 711
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 74 307 65 183 57 138 63 451 44 696 28 582 17 444 5 855 8 190 4 838
Kortfristiga skulder 5 828 4 308 4 748 5 919 6 966 4 762 5 547 2 670 2 888 2 551
Skulder och eget kapital 148 131 94 171 87 470 112 087 86 691 63 349 68 438 49 278 47 092 40 298
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 589 1 316 940 1 020
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 430 294 330 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 17 800 0 0 0
Omsättning 13 478 10 302 8 205 22 648 19 362 17 239 14 836 13 576 13 304 14 356
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 5 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 673 1 251 1 153 4 530 4 841 4 292 3 709 3 394 4 387 4 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 831 615 617 825 599 539 522 416 436 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 334 -5 416 -23 244 -11 239 822 -980 1 297 -655 -21 309
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,72% 24,00% -64,37% 16,97% 12,77% 15,73% 9,28% 3,15% -8,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,91% -2,60% -22,77% 7,03% 7,41% 5,39% 8,09% 12,66% 8,41% 11,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 331,13% -24,51% -246,77% 34,78% 33,16% 19,88% 37,32% 45,95% 30,10% 31,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,88% 31,57% -11,66% 85,38% 82,31% 74,90% 82,27% 71,72% 81,51% 72,03%
Rörelsekapital/omsättning 324,02% -3,77% -12,06% 115,93% -2,22% 71,68% 40,14% 45,63% 24,98% 29,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,41% 25,15% 27,67% 36,67% 38,13% 44,44% 63,73% 79,37% 73,04% 77,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 843,94% 91,25% 79,51% 543,57% 85,06% 344,48% 196,20% 304,53% 204,74% 254,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!