Visa allt om Hamngrillen i Färjestaden AB
Visa allt om Hamngrillen i Färjestaden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 124 7 534 7 403 6 780 6 213 6 066 5 449 5 406 4 920 4 306
Övrig omsättning - - - - - - - - 5 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 372 1 334 1 205 1 002 381 999 625 672 612 96
Resultat efter finansnetto 1 372 1 335 1 210 1 016 428 1 038 629 677 665 152
Årets resultat 884 884 777 606 282 646 417 473 457 140
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 958 1 113 1 241 1 025 1 030 216 316 322 383 286
Omsättningstillgångar 3 483 2 807 2 316 2 113 1 772 2 750 2 434 2 054 1 569 2 103
Tillgångar 4 441 3 920 3 556 3 138 2 803 2 966 2 750 2 376 1 952 2 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 383 1 499 1 315 1 138 1 132 1 351 1 104 988 634 877
Obeskattade reserver 2 120 1 883 1 685 1 477 1 242 1 210 1 057 1 004 976 956
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 939 538 557 523 429 406 588 384 342 556
Skulder och eget kapital 4 441 3 920 3 556 3 138 2 803 2 966 2 750 2 376 1 952 2 389
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 380 640 664 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 191 2 198 2 056 1 932 1 675 1 219 781 658 1 094
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 676 690 623 588 527 453 392 406 374
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 700 600 600 500 400 300 120 700
Omsättning 8 124 7 534 7 403 6 780 6 213 6 066 5 449 5 406 4 925 4 311
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 6 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 016 1 076 1 058 1 130 1 036 1 011 908 901 984 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 410 413 448 422 369 352 302 346 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 553 1 517 1 389 1 157 499 1 108 754 795 722 197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,83% 1,77% 9,19% 9,13% 2,42% 11,32% 0,80% 9,88% 14,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,92% 34,06% 34,03% 32,35% 15,31% 35,00% 22,87% 28,49% 34,17% 6,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,90% 17,72% 16,34% 14,97% 6,90% 17,11% 11,54% 12,52% 13,56% 3,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,39% 66,15% 65,65% 65,68% 65,30% 63,52% 63,26% 62,21% 61,24% 58,99%
Rörelsekapital/omsättning 31,31% 30,12% 23,76% 23,45% 21,62% 38,64% 33,88% 30,89% 24,94% 35,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,38% 75,71% 73,94% 72,98% 73,04% 75,62% 68,47% 72,73% 68,48% 65,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,47% 497,77% 395,69% 378,97% 389,74% 652,22% 398,47% 520,05% 447,95% 372,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...