Visa allt om Husby Takplåtslageri & Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 43 863 60 712 42 079 38 490 41 169 41 958 30 121 41 414 34 768 43 024
Övrig omsättning 163 265 328 273 284 167 124 17 118 1 417
Rörelseresultat (EBIT) 3 991 5 563 5 196 2 891 3 704 3 971 1 634 4 793 6 702 7 529
Resultat efter finansnetto 4 035 5 521 5 236 2 939 3 782 4 126 1 782 4 934 6 833 7 648
Årets resultat 2 896 4 326 3 993 2 182 4 814 2 486 1 435 2 744 4 914 5 490
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 302 7 606 8 774 9 237 7 805 6 482 6 769 6 602 6 752 7 054
Omsättningstillgångar 19 294 21 231 23 442 19 049 17 295 19 755 14 667 17 038 16 206 11 423
Tillgångar 25 596 28 837 32 216 28 286 25 100 26 237 21 436 23 640 22 958 18 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 151 15 255 25 930 21 937 19 755 17 441 14 955 15 020 14 676 12 262
Obeskattade reserver 1 145 799 861 786 659 3 071 2 148 2 221 1 020 868
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 300 12 783 5 426 5 564 4 686 5 725 4 333 6 399 7 261 5 347
Skulder och eget kapital 25 596 28 837 32 216 28 286 25 100 26 237 21 436 23 640 22 958 18 477
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 12 674 11 781 10 481 9 845 9 218 7 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 4 477 4 019 3 510 3 560 3 119 2 846
Utdelning till aktieägare 2 500 5 000 15 000 0 0 2 500 0 0 0 2 000
Omsättning 44 026 60 977 42 407 38 763 41 453 42 125 30 245 41 431 34 886 44 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 31 32 31 31 33 27 26 26 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 415 1 958 1 315 1 242 1 328 1 271 1 116 1 593 1 337 1 871
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 639 570 582 557 485 522 525 478 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 735 6 464 6 017 3 655 4 748 5 041 2 465 5 647 7 427 8 194
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,75% 44,28% 9,32% -6,51% -1,88% 39,30% -27,27% 19,12% -19,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,90% 19,43% 16,26% 10,39% 15,07% 15,73% 8,31% 20,89% 29,82% 41,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,28% 9,23% 12,45% 7,64% 9,19% 9,83% 5,92% 11,93% 19,69% 17,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,28% 79,05% 75,91% 77,40% 77,81% 73,29% 54,44% 63,51% 54,06% 55,99%
Rörelsekapital/omsättning 18,22% 13,91% 42,81% 35,04% 30,63% 33,44% 34,31% 25,69% 25,73% 14,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,87% 55,06% 82,57% 79,72% 80,75% 75,60% 77,58% 70,46% 67,20% 69,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,16% 160,83% 413,16% 337,37% 330,86% 345,07% 338,50% 258,27% 223,19% 213,63%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...