Visa allt om C-elec AB
Visa allt om C-elec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 771 19 231 27 360 33 304 31 605 40 102 32 229 32 104 40 303 30 854
Övrig omsättning 307 113 61 9 16 72 44 46 48 163
Rörelseresultat (EBIT) 1 284 110 2 152 1 663 -155 2 227 1 484 2 897 3 826 2 061
Resultat efter finansnetto 1 204 40 2 080 1 507 -420 2 008 1 358 2 811 3 631 1 812
Årets resultat 947 32 1 203 791 -269 1 450 983 2 018 2 590 1 301
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 780 8 370 6 548 6 194 6 671 6 963 7 315 4 575 3 765 3 884
Omsättningstillgångar 6 811 7 135 9 492 14 447 13 235 16 774 11 833 10 978 14 676 10 086
Tillgångar 15 591 15 505 16 041 20 641 19 906 23 738 19 148 15 554 18 441 13 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 882 3 936 5 903 5 700 4 910 6 679 6 729 4 346 4 328 2 238
Obeskattade reserver 980 1 002 1 011 482 0 150 166 155 99 83
Avsättningar (tkr) 700 706 713 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 783 4 275 3 788 4 188 4 063 3 450 3 650 3 850 3 050 4 250
Kortfristiga skulder 5 246 5 588 4 626 10 272 10 935 13 459 8 603 7 202 10 964 7 398
Skulder och eget kapital 15 591 15 505 16 041 20 641 19 906 23 738 19 148 15 554 18 441 13 970
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 1 022 1 275 1 376 1 195 1 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 988 4 364 5 293 5 756 4 580 4 163 4 053 4 698 3 657
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 679 1 726 2 259 2 498 2 423 2 381 2 349 2 491 2 178
Utdelning till aktieägare 1 000 0 2 000 1 000 0 1 500 1 500 1 500 2 000 500
Omsättning 20 078 19 344 27 421 33 313 31 621 40 174 32 273 32 150 40 351 31 017
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 11 13 14 16 14 14 16 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 471 1 923 2 487 2 562 2 258 2 506 2 302 2 293 2 519 2 373
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 574 563 593 600 512 568 565 533 551
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 672 484 2 531 2 152 316 2 686 1 818 3 190 4 104 2 345
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,81% -29,71% -17,85% 5,38% -21,19% 24,43% 0,39% -20,34% 30,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,25% 0,77% 13,68% 8,07% -0,75% 9,50% 7,80% 18,77% 21,00% 14,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,50% 0,62% 8,02% 5,00% -0,47% 5,62% 4,63% 9,09% 9,61% 6,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,73% 40,31% 39,87% 37,10% 36,46% 34,96% 37,89% 41,61% 38,13% 36,61%
Rörelsekapital/omsättning 7,92% 8,04% 17,79% 12,54% 7,28% 8,27% 10,02% 11,76% 9,21% 8,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,22% 30,43% 41,72% 29,44% 24,67% 28,60% 35,78% 28,68% 23,86% 16,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,12% 72,05% 135,43% 79,16% 82,36% 58,64% 85,52% 107,14% 99,01% 90,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...