Visa allt om Wallenstam AB
Visa allt om Wallenstam AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 701 000 1 607 000 1 549 000 1 566 000 1 578 000 1 576 000 1 532 000 1 450 000 1 356 000 1 250 000
Övrig omsättning 10 000 3 767 000 4 053 000 2 116 000 277 000 1 737 000 1 068 000 1 911 000 534 000 100 000
Rörelseresultat (EBIT) 806 000 4 447 000 3 688 000 978 000 1 430 000 2 205 000 1 736 000 2 484 000 1 136 000 416 000
Resultat efter finansnetto 3 001 000 4 198 000 3 418 000 630 000 1 299 000 1 601 000 923 000 2 149 000 657 000 -77 000
Årets resultat 2 421 000 3 348 000 2 754 000 583 000 1 276 000 1 927 000 736 000 1 572 000 489 000 368 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 546 000 38 280 000 33 897 000 30 878 000 31 657 000 30 439 000 28 505 000 25 249 000 21 890 000 19 821 000
Omsättningstillgångar 1 127 000 1 122 000 709 000 879 000 780 000 774 000 462 000 902 000 964 000 428 000
Tillgångar 43 673 000 39 402 000 34 606 000 31 757 000 32 437 000 31 213 000 28 967 000 26 151 000 22 854 000 20 249 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 410 000 17 776 000 15 102 000 12 883 000 12 840 000 11 890 000 10 295 000 9 783 000 8 454 000 8 028 000
Minoritetsintressen 0 12 000 0 0 0 3 000 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 146 000 3 581 000 2 756 000 2 099 000 2 044 000 2 034 000 2 345 000 0 0 0
Långfristiga skulder 3 333 000 2 451 000 2 498 000 2 275 000 1 340 000 2 045 000 4 244 000 6 600 000 6 278 000 7 140 000
Kortfristiga skulder 16 784 000 15 582 000 14 250 000 14 500 000 16 213 000 15 241 000 12 083 000 9 768 000 8 122 000 5 081 000
Skulder och eget kapital 43 673 000 39 402 000 34 606 000 31 757 000 32 437 000 31 213 000 28 967 000 26 151 000 22 854 000 20 249 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 14 000 14 400 16 700 17 900 16 500 19 500 17 000 4 000 13 500 12 300
Varav tantiem till styrelse & VD 1 500 - - 4 000 - 900 0 - 1 400 2 400
Löner till övriga anställda 120 100 111 200 104 000 100 200 96 000 89 900 86 500 79 600 65 600 63 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 3 900 - - 3 800 9 000
Sociala kostnader 76 200 68 400 63 500 42 500 62 900 53 200 52 600 43 000 37 700 40 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 711 000 5 374 000 5 602 000 3 682 000 1 855 000 3 313 000 2 600 000 3 361 000 1 890 000 1 350 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 244 227 216 117 196 189 184 175 161 155
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 971 7 079 7 171 13 385 8 051 8 339 8 326 8 286 8 422 8 065
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 862 - - - - - 848 723 725 751
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 109 000 4 447 000 3 688 000 978 000 1 430 000 2 205 000 1 776 000 2 511 000 1 155 000 424 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,85% 3,74% -1,09% -0,76% 0,13% 2,87% 5,66% 6,93% 8,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,24% 11,31% 10,71% 3,13% 5,56% 7,20% 6,12% 9,93% 5,12% 2,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 211,46% 277,22% 239,38% 63,54% 114,26% 142,51% 115,73% 179,03% 86,21% 34,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,47% 63,31% 65,27% 64,80%
Rörelsekapital/omsättning -920,46% -899,81% -874,18% -869,80% -978,01% -917,96% -758,55% -611,45% -527,88% -372,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,44% 45,11% 43,64% 40,57% 39,58% 38,09% 35,54% 37,41% 36,99% 39,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,93% 2,32% 4,75% 1,44% 4,81% 4,76% 3,82% 9,23% 11,87% 8,42%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 252 000 219 000 195 000 198 000 194 000 347 000 77 000 72 000 70 000 68 000
Övrig omsättning 97 000 80 000 69 000 57 000 60 000 - 255 000 229 000 205 000 233 000
Rörelseresultat (EBIT) -111 000 -117 000 -110 000 -114 000 -155 000 8 000 37 000 21 000 33 000 34 000
Resultat efter finansnetto 3 853 000 1 000 442 000 -632 000 3 030 000 3 133 000 -352 000 825 000 570 000 1 184 000
Årets resultat 4 072 000 -111 000 -210 000 -687 000 2 469 000 3 054 000 -416 000 720 000 545 000 1 383 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 449 000 23 826 000 18 849 000 18 900 000 19 132 000 17 799 000 16 433 000 14 328 000 12 174 000 10 894 000
Omsättningstillgångar 291 000 78 000 97 000 83 000 522 000 229 000 75 000 366 000 203 000 282 000
Tillgångar 26 740 000 23 904 000 18 946 000 18 983 000 19 654 000 18 028 000 16 508 000 14 694 000 12 377 000 11 176 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 125 000 4 844 000 5 643 000 6 378 000 7 606 000 5 457 000 2 735 000 3 382 000 3 280 000 3 004 000
Obeskattade reserver 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 5 000 40 000 0 0 0 18 000 0 0 0
Långfristiga skulder 12 273 000 10 231 000 5 490 000 5 353 000 3 918 000 7 197 000 8 344 000 6 966 000 6 129 000 5 476 000
Kortfristiga skulder 6 337 000 8 819 000 7 768 000 7 252 000 8 130 000 5 374 000 5 411 000 4 346 000 2 968 000 2 696 000
Skulder och eget kapital 26 740 000 23 904 000 18 946 000 18 983 000 19 654 000 18 028 000 16 508 000 14 694 000 12 377 000 11 176 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 400 14 500 16 700 17 900 18 600 19 500 15 800 4 000 13 500 12 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 900 0 - 1 400 2 400
Löner till övriga anställda 118 100 108 900 101 600 98 000 84 500 84 500 84 600 78 700 65 400 63 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 3 800 - - 3 800 9 000
Sociala kostnader 65 800 68 000 63 000 44 400 52 000 53 000 52 500 42 900 37 700 40 300
Utdelning till aktieägare 586 620 558 790 497 700 375 750 337 600 212 500 206 160 200 998 189 000 175 643
Omsättning 349 000 299 000 264 000 255 000 254 000 347 000 332 000 301 000 275 000 301 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 238 222 212 199 193 187 183 174 160 155
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 059 986 920 995 1 005 1 856 421 414 438 439
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 836 722 729 748
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -84 000 -69 000 -92 000 -102 000 -149 000 8 000 51 000 36 000 47 000 49 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,07% 12,31% -1,52% 2,06% -44,09% 350,65% 6,94% 2,86% 2,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,22% 2,74% 5,77% 4,96% 19,33% 22,58% 5,82% 10,81% 10,22% 17,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 720,63% 299,09% 561,03% 475,25% 1 958,25% 1 172,91% 1 246,75% 2 206,94% 1 807,14% 2 817,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,53% 65,28% 64,29% 60,29%
Rörelsekapital/omsättning -2 399,21% -3 991,32% -3 933,85% -3 620,71% -3 921,65% -1 482,71% -6 929,87% -5 527,78% -3 950,00% -3 550,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,40% 20,28% 29,81% 33,60% 38,70% 30,27% 16,57% 23,02% 26,50% 26,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,59% 0,88% 1,24% 1,14% 6,42% 4,26% 1,39% 8,42% 6,84% 10,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...