Visa allt om Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag
Visa allt om Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 299 891 291 670 272 243 259 043 254 623 270 382 270 817 275 417 264 451 258 561
Övrig omsättning 385 578 354 105 351 580 353 263 350 842 339 374 316 011 267 086 257 879 26 248
Rörelseresultat (EBIT) 46 137 165 112 -641 -1 195 -1 450 -61 947 -2 367
Resultat efter finansnetto 0 -2 14 12 25 19 16 14 13 0
Årets resultat 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 710 18 583 21 493 23 439 29 635 34 458 25 369 19 225 20 911 15 022
Omsättningstillgångar 97 023 98 044 89 888 97 516 82 821 183 411 137 762 53 395 73 494 125 998
Tillgångar 109 733 116 627 111 381 120 955 112 456 217 869 163 131 72 620 94 405 141 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 217 22 217 22 219 22 219 22 220 22 221 22 221 22 221 22 221 22 221
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 53 53 53 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 250 6 250 16 250 21 250 25 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 516 93 160 82 911 82 486 68 985 170 649 140 856 50 345 72 131 118 745
Skulder och eget kapital 109 733 116 627 111 381 120 955 112 456 217 869 163 131 72 620 94 405 141 020
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 417 1 368 1 113 1 073 1 639 1 698 1 302 1 308 1 273 1 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 17 954 17 089 14 446 13 353 14 588 14 196 14 667 13 126 13 323 13 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 8 098 7 321 6 638 5 131 6 395 8 084 6 825 6 297 6 172 6 768
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 685 469 645 775 623 823 612 306 605 465 609 756 586 828 542 503 522 330 284 809
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 48 40 44 46 43 45 44 44 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 880 6 076 6 806 5 887 5 535 6 288 6 018 6 259 6 010 5 746
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 581 601 471 507 571 521 488 483 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 990 8 608 8 135 8 931 -641 4 402 4 563 5 589 5 323 605
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,82% 7,14% 5,10% 1,74% -5,83% -0,16% -1,67% 4,15% 2,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,09% 0,17% 0,32% 0,44% 0,57% 0,04% 0,01% 0,44% 1,34% 0,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,03% 0,07% 0,13% 0,21% 0,25% 0,03% 0,01% 0,12% 0,48% 0,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,17% 1,67% 2,56% 5,80% 5,43% 4,72% -1,14% 1,11% 0,52% 2,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,25% 19,05% 19,95% 18,37% 19,76% 10,20% 13,62% 30,60% 23,54% 15,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,83% 105,18% 108,42% 118,22% 120,06% 107,48% 97,80% 106,06% 101,89% 106,11%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 268 103 262 217 243 987 234 602 230 053 270 382 270 817 275 417 264 451 258 561
Övrig omsättning 392 383 360 614 356 542 352 812 350 842 339 374 316 011 267 086 257 879 242 929
Rörelseresultat (EBIT) 48 141 153 102 -641 -1 160 -1 360 -63 946 -2 233
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 609 17 766 20 832 23 485 29 458 34 332 25 138 18 984 20 600 14 682
Omsättningstillgångar 92 501 94 328 86 224 93 674 77 695 180 593 133 575 51 269 71 334 122 158
Tillgångar 104 110 112 094 107 056 117 159 107 153 214 925 158 713 70 253 91 934 136 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 250 6 250 16 250 21 250 25 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 915 88 649 78 611 78 714 63 708 167 730 136 518 48 057 69 738 114 645
Skulder och eget kapital 104 110 112 094 107 056 117 159 107 153 214 925 158 713 70 253 91 934 136 841
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 193 1 144 1 119 1 073 1 189 1 197 1 144 1 165 1 117 1 105
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 11 373 10 508 9 370 9 275 5 248 5 101 5 743 4 442 4 289 4 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 5 329 4 876 4 358 3 654 3 231 4 778 3 662 3 237 2 893 3 552
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 660 486 622 831 600 529 587 414 580 895 609 756 586 828 542 503 522 330 501 490
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 27 26 29 12 13 15 15 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 124 9 712 9 384 8 090 19 171 20 799 18 054 18 361 20 342 19 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 656 600 500 840 873 722 618 646 699
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 562 8 299 7 988 8 841 8 244 4 322 4 510 5 473 5 196 607
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,24% 7,47% 4,00% 1,98% -14,92% -0,16% -1,67% 4,15% 2,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,10% 0,18% 0,32% 0,44% 0,57% 0,03% 0,00% 0,44% 1,37% 0,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,04% 0,08% 0,14% 0,22% 0,27% 0,02% 0,00% 0,11% 0,47% 0,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,95% 2,17% 3,12% 6,38% 6,08% 4,76% -1,09% 1,17% 0,60% 2,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,32% 19,80% 20,73% 18,94% 20,71% 10,33% 13,98% 31,59% 24,14% 16,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,92% 106,41% 109,68% 119,01% 121,95% 107,67% 97,84% 106,68% 102,29% 106,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...