Visa allt om Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 273 858 268 103 262 217 243 987 234 602 230 053 270 382 270 817 275 417 264 451
Övrig omsättning 396 076 392 383 360 614 356 542 352 812 350 842 339 374 316 011 267 086 257 879
Rörelseresultat (EBIT) -92 48 141 153 102 -641 -1 160 -1 360 -63 946
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 589 11 609 17 766 20 832 23 485 29 458 34 332 25 138 18 984 20 600
Omsättningstillgångar 227 832 92 501 94 328 86 224 93 674 77 695 180 593 133 575 51 269 71 334
Tillgångar 238 420 104 110 112 094 107 056 117 159 107 153 214 925 158 713 70 253 91 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195 22 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 250 6 250 16 250 21 250 25 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 216 225 81 915 88 649 78 611 78 714 63 708 167 730 136 518 48 057 69 738
Skulder och eget kapital 238 420 104 110 112 094 107 056 117 159 107 153 214 925 158 713 70 253 91 934
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 247 1 193 1 144 1 119 1 073 1 189 1 197 1 144 1 165 1 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 11 513 11 373 10 508 9 370 9 275 5 248 5 101 5 743 4 442 4 289
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 644 5 329 4 876 4 358 3 654 3 231 4 778 3 662 3 237 2 893
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 669 934 660 486 622 831 600 529 587 414 580 895 609 756 586 828 542 503 522 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 33 27 26 29 12 13 15 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 055 8 124 9 712 9 384 8 090 19 171 20 799 18 054 18 361 20 342
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 579 656 600 500 840 873 722 618 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 416 8 562 8 299 7 988 8 841 8 244 4 322 4 510 5 473 5 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,15% 2,24% 7,47% 4,00% 1,98% -14,92% -0,16% -1,67% 4,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% 0,10% 0,18% 0,32% 0,44% 0,57% 0,03% 0,00% 0,44% 1,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% 0,04% 0,08% 0,14% 0,22% 0,27% 0,02% 0,00% 0,11% 0,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,24% 3,95% 2,17% 3,12% 6,38% 6,08% 4,76% -1,09% 1,17% 0,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,31% 21,32% 19,80% 20,73% 18,94% 20,71% 10,33% 13,98% 31,59% 24,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,37% 112,92% 106,41% 109,68% 119,01% 121,95% 107,67% 97,84% 106,68% 102,29%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...