Visa allt om Seco Tools Aktiebolag
Visa allt om Seco Tools Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 683 000 4 906 000 5 112 000 4 709 000 4 241 000 4 235 000 4 207 000 3 681 000 2 851 000 3 977 000
Övrig omsättning 99 000 225 000 152 000 162 000 83 000 113 000 105 000 83 000 195 000 268 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 121 000 889 000 1 323 000 1 126 000 724 000 560 000 670 000 633 000 213 000 772 000
Resultat efter finansnetto 1 359 000 1 128 000 1 784 000 1 497 000 898 000 671 000 756 000 714 000 582 000 1 100 000
Årets resultat 272 000 87 000 473 000 358 000 1 107 000 410 000 458 000 525 000 512 000 838 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 874 000 1 929 000 1 700 000 1 659 000 1 704 000 1 785 000 1 919 000 1 883 000 1 841 000 1 755 000
Omsättningstillgångar 3 750 000 3 390 000 3 316 000 2 988 000 2 843 000 2 198 000 2 483 000 2 021 000 1 761 000 2 181 000
Tillgångar 5 624 000 5 319 000 5 016 000 4 647 000 4 547 000 3 983 000 4 402 000 3 904 000 3 602 000 3 936 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 027 000 2 842 000 2 755 000 2 282 000 1 924 000 1 768 000 1 433 000 1 589 000 1 072 000 1 037 000
Obeskattade reserver 536 000 577 000 580 000 277 000 460 000 936 000 777 000 611 000 573 000 587 000
Avsättningar (tkr) 137 000 177 000 85 000 79 000 61 000 60 000 62 000 1 000 1 000 1 000
Långfristiga skulder 0 0 34 000 167 000 65 000 3 000 0 81 000 78 000 83 000
Kortfristiga skulder 1 924 000 1 723 000 1 562 000 1 842 000 2 037 000 1 216 000 2 130 000 1 622 000 1 878 000 2 228 000
Skulder och eget kapital 5 624 000 5 319 000 5 016 000 4 647 000 4 547 000 3 983 000 4 402 000 3 904 000 3 602 000 3 936 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 6 000 6 000 7 000 7 000 5 600 5 800 5 500 16 800 14 700 16 300
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 2 000 2 000 900 700 1 000 4 200 1 300 2 600
Löner till övriga anställda 845 000 740 000 695 000 720 000 713 600 709 000 710 800 619 700 519 300 686 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 317 000 333 000 313 000 311 000 308 500 298 900 287 000 275 700 261 100 335 100
Utdelning till aktieägare 276 000 87 281 0 0 0 0 0 610 964 0 465 497
Omsättning 5 782 000 5 131 000 5 264 000 4 871 000 4 324 000 4 348 000 4 312 000 3 764 000 3 046 000 4 245 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 406 1 509 1 564 1 634 1 681 1 698 1 706 1 486 1 389 1 720
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 042 3 251 3 269 2 882 2 523 2 494 2 466 2 477 2 053 2 312
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 831 715 649 635 611 597 588 614 572 603
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 293 000 1 078 000 1 496 000 1 321 000 910 000 742 000 837 000 792 000 359 000 912 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,84% -4,03% 8,56% 11,04% 0,14% 0,67% 14,29% 29,11% -28,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,16% 21,23% 35,57% 32,28% 20,34% 18,18% 18,99% 19,93% 17,77% 30,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,91% 23,01% 34,90% 31,85% 21,81% 17,10% 19,87% 21,14% 22,45% 30,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,75% 39,99% 46,42% 44,11% 37,33% 33,93% 37,75% 39,15% 33,04% 37,26%
Rörelsekapital/omsättning 32,13% 33,98% 34,31% 24,34% 19,00% 23,19% 8,39% 10,84% -4,10% -1,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,26% 61,89% 63,94% 53,76% 50,20% 61,71% 45,56% 52,24% 41,49% 37,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,83% 128,55% 144,43% 106,03% 90,97% 88,40% 57,98% 71,95% 49,89% 52,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...