Visa allt om Carlstedt Arkitekter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 85 005 90 907 84 066 62 593 49 718 43 644 52 379 49 075 36 478 29 069
Övrig omsättning 887 220 172 0 0 0 0 0 128 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 584 10 311 10 548 10 983 5 024 3 270 6 254 5 290 4 816 4 750
Resultat efter finansnetto 11 580 10 304 10 551 10 998 5 046 3 299 6 350 5 438 5 028 4 935
Årets resultat 6 644 5 458 8 878 9 348 4 212 2 929 5 321 4 201 2 936 2 875
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 933 1 608 1 510 652 674 585 1 049 1 389 1 131 510
Omsättningstillgångar 39 111 31 978 32 824 45 937 31 966 28 495 30 408 24 226 19 679 17 217
Tillgångar 42 044 33 586 34 334 46 589 32 640 29 081 31 457 25 615 20 810 17 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 266 15 622 20 165 31 687 11 569 9 257 9 828 7 708 6 256 6 121
Obeskattade reserver 5 550 2 600 0 1 000 2 000 2 500 3 000 3 520 3 520 2 520
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 228 15 363 14 169 13 903 19 071 17 324 18 628 14 387 11 033 9 087
Skulder och eget kapital 42 044 33 586 34 334 46 589 32 640 29 081 31 457 25 615 20 810 17 728
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 700 - - - - 0 0 - 0 2 001
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 032 32 376 27 638 23 271 21 191 18 837 18 697 17 893 14 384 9 638
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 072 15 105 13 687 11 338 9 752 8 353 9 423 8 915 7 304 6 292
Utdelning till aktieägare 13 000 0 10 000 10 000 1 000 1 900 3 500 3 200 2 750 2 800
Omsättning 85 892 91 127 84 238 62 593 49 718 43 644 52 379 49 075 36 606 29 069
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 59 64 58 47 49 42 46 44 33 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 441 1 420 1 449 1 332 1 015 1 039 1 139 1 115 1 105 1 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 759 781 765 770 667 675 647 632 693 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 430 11 016 11 053 11 349 5 409 3 755 6 806 5 815 5 173 5 038
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,49% 8,14% 34,31% 25,90% 13,92% -16,68% 6,73% 34,53% 25,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,55% 30,70% 30,73% 23,61% 15,48% 11,37% 20,21% 21,26% 24,19% 27,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,63% 11,34% 12,55% 17,57% 10,16% 7,57% 12,14% 11,10% 13,80% 16,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,27% 18,28% 22,19% 51,18% 25,94% 25,60% 22,49% 20,05% 23,70% 27,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,26% 52,55% 58,73% 69,69% 40,22% 38,54% 38,68% 40,81% 42,53% 45,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 274,89% 208,15% 231,66% 330,41% 167,62% 164,48% 163,24% 168,39% 178,36% 189,47%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...