Visa allt om Mellansvenska Städ Aktiebolag
Visa allt om Mellansvenska Städ Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 157 376 160 037 165 720 168 873 200 587 176 371 154 791 168 863 162 228 147 226
Övrig omsättning 2 923 3 335 2 484 1 652 2 860 8 880 992 28 947 2 787 1 079
Rörelseresultat (EBIT) 2 898 9 304 3 328 4 810 -6 169 6 446 3 322 33 991 3 185 1 148
Resultat efter finansnetto 3 117 12 305 9 763 5 230 -5 161 15 649 4 204 33 313 568 470
Årets resultat 2 330 10 067 9 220 3 460 -5 630 12 382 2 776 24 051 -112 9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 660 25 643 27 896 33 607 36 948 37 283 40 732 37 904 37 105 39 547
Omsättningstillgångar 50 587 57 958 52 021 48 749 74 339 82 139 73 307 77 606 57 749 53 816
Tillgångar 75 247 83 601 79 918 82 356 111 286 119 422 114 039 115 509 94 853 93 363
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 216 46 888 40 822 31 601 28 383 37 643 37 410 34 633 25 852 25 963
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4
Avsättningar (tkr) 1 262 1 675 3 375 3 276 3 480 3 724 2 856 2 910 1 174 1 392
Långfristiga skulder 626 618 557 10 404 35 547 33 173 36 182 41 785 30 878 33 773
Kortfristiga skulder 34 143 34 422 35 165 37 075 43 877 44 878 37 587 36 176 36 946 32 230
Skulder och eget kapital 75 247 83 601 79 918 82 356 111 286 119 422 114 039 115 509 94 853 93 363
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 179 1 239 1 152 - 959 1 014 1 183 918 550 668
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 880 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 89 146 91 342 95 191 96 296 122 301 100 573 84 901 95 832 91 381 81 031
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 32 669 28 955 33 112 32 588 41 596 33 989 29 461 34 042 32 436 30 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 160 299 163 372 168 204 170 525 203 447 185 251 155 783 197 810 165 015 148 305
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 291 305 318 341 449 486 369 363 380 348
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 541 525 521 495 447 363 419 465 427 423
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 401 414 384 370 283 325 365 333 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 767 11 291 4 247 8 713 4 354 12 132 7 607 37 302 6 998 4 859
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,66% -3,43% -1,87% -15,81% 13,73% 13,94% -8,33% 4,09% 10,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,45% 15,66% 15,88% 8,61% -2,72% 14,20% 4,43% 29,98% 4,07% 2,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,13% 8,18% 7,66% 4,20% -1,51% 9,61% 3,27% 20,51% 2,38% 1,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,40% 93,24% 92,89% 92,56% 94,04% 93,89% 94,06% 94,50% 93,78% 93,56%
Rörelsekapital/omsättning 10,45% 14,71% 10,17% 6,91% 15,19% 21,13% 23,08% 24,53% 12,82% 14,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,12% 56,09% 51,08% 38,37% 25,50% 31,52% 32,80% 29,98% 27,25% 27,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,31% 167,69% 147,05% 130,20% 168,27% 182,04% 193,95% 212,63% 154,27% 164,88%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 151 302 153 715 159 806 161 678 157 126 156 988 145 740 163 439 154 824 142 426
Övrig omsättning 2 923 3 335 2 484 1 500 971 8 221 992 1 216 707 1 061
Rörelseresultat (EBIT) -459 5 122 -725 1 890 1 661 6 940 1 966 4 119 -13 205
Resultat efter finansnetto 3 112 13 359 10 757 1 076 590 14 545 4 890 33 509 471 509
Årets resultat 3 703 17 002 9 772 -1 993 73 8 672 4 058 19 226 417 48
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 572 27 554 29 250 34 100 40 364 38 936 42 940 39 772 38 439 39 353
Omsättningstillgångar 49 861 56 364 51 024 48 035 64 303 71 066 68 717 75 234 54 774 53 331
Tillgångar 75 432 83 918 80 274 82 135 104 666 110 002 111 656 115 006 93 213 92 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 627 40 925 27 923 18 151 20 144 25 914 29 242 25 247 21 362 20 945
Obeskattade reserver 5 735 7 502 15 041 14 473 12 811 13 738 10 441 11 064 4 193 4 973
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 626 618 557 10 404 35 547 33 173 36 182 41 785 30 878 33 773
Kortfristiga skulder 34 444 34 874 36 753 39 108 36 165 37 177 35 791 36 910 36 781 32 994
Skulder och eget kapital 75 432 83 918 80 274 82 135 104 666 110 002 111 656 115 006 93 213 92 684
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 179 1 239 1 152 - 959 1 014 1 183 918 550 668
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 880 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 89 146 91 342 95 191 96 296 93 405 90 535 84 901 95 488 90 500 81 031
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 32 669 28 955 33 112 32 588 32 790 31 155 29 461 33 953 32 054 30 311
Utdelning till aktieägare 15 000 10 000 0 0 0 4 000 0 0 5 340 0
Omsättning 154 225 157 050 162 290 163 178 158 097 165 209 146 732 164 655 155 531 143 487
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 291 305 318 341 352 341 357 362 278 348
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 520 504 503 474 446 460 408 451 557 409
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 401 414 384 362 364 328 365 449 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 991 6 691 880 3 542 3 370 8 704 3 989 6 174 2 266 2 499
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,57% -3,81% -1,16% 2,90% 0,09% 7,72% -10,83% 5,56% 8,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,43% 16,86% 17,05% 2,66% 6,58% 18,83% 5,14% 30,45% 4,03% 2,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,21% 9,20% 8,56% 1,35% 4,38% 13,20% 3,94% 21,43% 2,43% 1,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,10% 92,97% 92,63% 92,23% 93,91% 93,91% 94,10% 94,35% 93,63% 93,35%
Rörelsekapital/omsättning 10,19% 13,98% 8,93% 5,52% 17,91% 21,59% 22,59% 23,45% 11,62% 14,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,84% 55,74% 49,40% 35,09% 28,27% 32,76% 33,08% 28,88% 26,16% 26,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,92% 160,94% 137,98% 121,61% 176,40% 189,97% 190,86% 201,98% 146,87% 159,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...