Visa allt om Dynapac Compaction Equipment AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-09 2018-09 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 062 139 1 076 434 799 479 845 989 826 814 962 036 818 446 1 313 079 1 391 946 1 315 070
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 530 -78 323 -28 416 -179 804 -156 768 -73 609 -148 667 -107 044 -232 633 -99 080
Resultat efter finansnetto 12 821 -81 799 -27 645 -178 671 -155 342 -71 560 -150 385 -109 599 -238 194 -100 828
Årets resultat 7 073 -55 793 -19 458 20 419 4 494 15 616 -117 260 -87 601 -178 080 -75 118
Balansräkningar (tkr)
2019-09 2018-09 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 973 137 980 215 752 859 87 693 103 067 119 902 154 005 187 719 202 654 187 324
Omsättningstillgångar 1 021 607 825 710 901 089 477 772 363 591 427 501 377 321 512 044 654 083 448 632
Tillgångar 1 994 744 1 805 925 1 653 948 565 465 466 658 547 403 531 326 699 763 856 737 635 956
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 021 682 1 014 609 193 504 212 962 192 543 188 049 172 342 177 919 196 125 28 651
Obeskattade reserver 0 0 18 288 21 678 21 618 21 932 22 730 24 458 21 011 18 714
Avsättningar (tkr) 38 598 22 422 19 618 17 007 18 118 18 976 22 114 24 178 21 810 19 564
Långfristiga skulder 464 464 680 464 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 934 000 768 430 742 074 313 818 234 379 318 446 314 140 473 208 617 791 569 027
Skulder och eget kapital 1 994 744 1 805 925 1 653 948 565 465 466 658 547 403 531 326 699 763 856 737 635 956
Löner & utdelning (tkr)
2019-09
2018-09
2017-09
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 3 369 3 762 3 579 3 702 4 055 2 764 1 894 2 249 3 080 1 358
Varav tantiem till styrelse & VD 345 - - 309 280 268 - - - -
Löner till övriga anställda 138 376 139 784 97 226 123 985 126 234 136 885 155 798 189 715 186 116 183 715
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 866 732 806 - - - -
Sociala kostnader 71 124 93 523 50 245 58 801 60 061 62 263 73 861 85 163 83 295 79 096
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 062 139 1 076 434 799 479 845 989 826 814 962 036 818 446 1 313 079 1 391 946 1 315 070
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 309 335 321 282 295 327 325 447 502 489
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 437 3 213 2 491 3 000 2 803 2 942 2 518 2 938 2 773 2 689
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 689 708 471 661 645 617 712 620 543 540
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 569 -78 323 -28 416 -158 059 -127 654 -43 171 -114 221 -75 051 -198 194 -76 799
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,33% 34,64% -5,50% 2,32% -14,06% 17,54% -37,67% -5,67% 5,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,37% -3,87% -1,49% -31,46% -33,09% -12,95% -27,97% -15,17% -27,05% -15,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,58% -6,49% -3,07% -21,03% -18,68% -7,37% -18,15% -8,09% -16,65% -7,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,98% 7,70% 11,11% 2,58% -2,61% 5,73% -1,65% 3,07% 1,32% 3,97%
Rörelsekapital/omsättning 8,25% 5,32% 19,89% 19,38% 15,63% 11,34% 7,72% 2,96% 2,61% -9,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,22% 56,18% 12,56% 40,65% 44,87% 37,48% 35,77% 28,00% 24,70% 6,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,96% 82,23% 99,92% 111,56% 97,39% 76,30% 63,38% 48,88% 54,14% 44,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...