Visa allt om Förvaltnings AB Järntorgskvarteret

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 22 328 24 045 20 385 19 679 19 150 18 644 18 570 18 246 17 300 17 083
Övrig omsättning 315 0 0 85 172 147 114 62 132 164
Rörelseresultat (EBIT) 13 506 11 888 10 772 10 131 5 366 7 864 9 680 7 956 5 331 5 578
Resultat efter finansnetto 13 071 11 484 10 493 9 877 5 094 7 462 8 916 6 963 4 025 4 154
Årets resultat 7 564 6 941 5 850 5 538 5 238 4 118 5 243 4 044 3 772 5 960
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 999 52 530 53 550 55 016 56 782 56 966 58 173 58 571 59 860 55 629
Omsättningstillgångar 15 068 11 436 6 609 4 152 2 616 2 662 1 259 9 944 7 566 8 358
Tillgångar 66 067 63 966 60 159 59 167 59 399 59 628 59 433 68 515 67 427 63 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 702 20 138 20 197 21 347 20 809 20 571 16 853 21 210 20 166 19 394
Obeskattade reserver 15 401 12 051 9 551 6 760 4 169 5 946 3 930 1 900 141 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 005 25 125 26 245 27 085 28 205 29 045 35 165 36 285 37 405 35 220
Kortfristiga skulder 5 959 6 652 4 166 3 976 6 216 4 067 3 485 9 121 9 715 9 374
Skulder och eget kapital 66 067 63 966 60 159 59 167 59 399 59 628 59 433 68 515 67 427 63 988
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 792 810 810 1 005 742
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 147 137 133 140 130
Utdelning till aktieägare 7 000 7 000 7 000 7 000 5 000 5 000 400 5 000 3 000 3 000
Omsättning 22 643 24 045 20 385 19 764 19 322 18 791 18 684 18 308 17 432 17 247
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 164 12 023 10 193 9 840 9 575 9 322 9 285 9 123 8 650 8 542
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 520 508 502 512 478 482 486 583 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 174 13 535 12 384 11 898 7 227 9 695 11 479 9 745 7 100 7 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,14% 17,95% 3,59% 2,76% 2,71% 0,40% 1,78% 5,47% 1,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,44% 18,58% 17,91% 17,12% 9,04% 13,19% 16,32% 11,63% 7,94% 8,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 60,49% 49,44% 52,84% 51,48% 28,03% 42,19% 52,25% 43,69% 30,94% 32,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,80% 19,90% 11,98% 0,89% -18,80% -7,54% -11,99% 4,51% -12,42% -5,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,52% 46,18% 45,96% 44,99% 40,51% 42,28% 33,51% 33,12% 30,06% 30,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,86% 171,92% 158,64% 104,43% 42,08% 65,45% 36,13% 109,02% 77,88% 89,16%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...