Visa allt om Hittarps Handelsträdgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 17 392 17 253 18 884 20 687 24 069 25 119 25 200 24 453 25 112 26 112
Övrig omsättning 282 413 367 725 734 724 741 787 1 252 10
Rörelseresultat (EBIT) -292 -145 -744 -251 -226 142 -18 62 592 -146
Resultat efter finansnetto -341 -198 -801 -310 -292 82 -104 -14 487 -302
Årets resultat -226 -85 -684 -193 -174 196 6 1 330 -205
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 115 3 214 5 825 5 811 5 935 6 054 6 078 6 296 6 629 6 884
Omsättningstillgångar 3 704 4 274 4 380 4 815 5 317 5 083 4 987 5 377 5 026 4 848
Tillgångar 6 819 7 488 10 205 10 626 11 253 11 138 11 065 11 673 11 655 11 732
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 595 1 821 4 406 5 135 5 372 5 546 5 351 5 345 5 344 5 013
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 566 1 889 2 696 3 103 3 167 2 623 2 825 2 965 3 101 3 816
Kortfristiga skulder 3 658 3 778 3 102 2 388 2 714 2 968 2 889 3 364 3 210 2 903
Skulder och eget kapital 6 819 7 488 10 205 10 626 11 253 11 138 11 065 11 673 11 655 11 732
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 301 4 346 4 296 4 262 4 534
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 859 1 860 1 814 1 804 1 923
Utdelning till aktieägare 0 0 2 500 45 45 0 0 0 0 0
Omsättning 17 674 17 666 19 251 21 412 24 803 25 843 25 941 25 240 26 364 26 122
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 13 13 17 15 15 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 174 2 157 2 361 1 591 1 851 1 478 1 680 1 630 1 674 1 632
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 513 547 425 446 367 415 410 405 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -165 -7 -609 -133 -107 269 253 405 918 160
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,81% -8,64% -8,72% -14,05% -4,18% -0,32% 3,05% -2,62% -3,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,84% -1,43% -6,96% -2,14% -1,87% 1,41% -0,13% 0,93% 5,44% -0,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,51% -0,62% -3,76% -1,10% -0,87% 0,63% -0,06% 0,44% 2,52% -0,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,10% 37,26% 35,27% 37,14% 34,30% 35,76% 36,34% 37,93% 38,39% 37,04%
Rörelsekapital/omsättning 0,26% 2,87% 6,77% 11,73% 10,81% 8,42% 8,33% 8,23% 7,23% 7,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,39% 24,32% 43,17% 48,32% 47,74% 49,79% 48,36% 45,79% 45,85% 42,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,09% 34,62% 41,26% 59,00% 49,89% 47,00% 50,78% 41,88% 53,18% 53,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!