Visa allt om Alewalds Sport Aktiebolag
Visa allt om Alewalds Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 121 705 100 190 93 340 93 459 75 531 74 404 59 076 43 988 35 917 23 452
Övrig omsättning 667 - - - - 33 20 161 166 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 315 795 615 640 645 3 112 2 251 519 451 326
Resultat efter finansnetto 6 222 546 458 396 316 3 020 2 199 509 384 240
Årets resultat 931 881 362 267 174 1 365 1 243 325 305 205
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 697 3 960 6 222 8 630 8 244 1 203 2 281 3 200 4 072
Omsättningstillgångar 38 730 37 768 30 236 25 110 30 450 24 084 21 953 18 768 14 856 12 630
Tillgångar 38 951 38 465 34 196 31 331 39 080 32 328 23 156 21 049 18 056 16 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 586 3 655 3 608 3 246 2 979 3 105 3 740 2 497 2 172 1 867
Obeskattade reserver 0 1 651 2 015 2 040 2 022 1 959 800 292 225 272
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 527 3 354 5 006 2 379 9 577 3 230 339 1 424 344 3 422
Kortfristiga skulder 30 838 29 804 23 567 23 666 24 502 24 034 18 277 16 836 15 315 11 141
Skulder och eget kapital 38 951 38 465 34 196 31 331 39 080 32 328 23 156 21 049 18 056 16 702
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 550 550 0 525 512 481 335 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 494 15 821 14 539 13 083 12 544 10 756 7 963 6 163 5 295 3 094
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 495 4 906 4 593 4 156 4 371 3 456 2 697 2 353 1 764 1 086
Utdelning till aktieägare 4 225 0 0 0 0 300 2 000 0 0 0
Omsättning 122 372 100 190 93 340 93 459 75 531 74 437 59 096 44 149 36 083 23 452
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 42 42 39 36 32 25 20 18 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 589 2 385 2 222 2 396 2 098 2 325 2 363 2 199 1 995 1 675
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 497 472 459 444 465 452 462 417 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 792 3 224 3 321 3 259 3 379 5 829 3 082 1 446 1 355 732
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,47% 7,34% -0,13% 23,74% 1,51% 25,95% 34,30% 22,47% 53,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,37% 2,07% 1,82% 2,09% 1,69% 9,65% 9,72% 2,71% 2,94% 2,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,24% 0,80% 0,67% 0,70% 0,87% 4,19% 3,81% 1,30% 1,48% 1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,42% 40,99% 39,86% 38,87% 42,23% 41,70% 41,66% 42,25% 45,86% 47,44%
Rörelsekapital/omsättning 6,48% 7,95% 7,14% 1,55% 7,87% 0,07% 6,22% 4,39% -1,28% 6,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,77% 12,85% 15,15% 15,16% 11,44% 14,07% 18,70% 12,86% 12,93% 12,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,68% 35,75% 31,77% 19,20% 32,89% 24,42% 51,17% 37,63% 25,13% 43,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...