Visa allt om Söderlunds Röraktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04
Nettoomsättning 58 385 41 414 54 303 67 562 65 039 42 709 56 609 45 902 14 898 22 428
Övrig omsättning 729 1 193 396 1 176 552 429 191 336 36 79
Rörelseresultat (EBIT) 3 594 1 613 -2 231 759 -386 3 392 2 794 1 513 842 307
Resultat efter finansnetto 3 679 1 463 -2 340 724 -341 3 405 2 866 1 528 825 253
Årets resultat 1 794 1 398 -1 392 359 167 2 445 1 564 878 473 178
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 323 2 767 2 609 1 345 271 1 589 1 066 205 211 1 279
Omsättningstillgångar 13 778 12 598 10 269 13 202 13 972 13 710 12 296 8 182 6 237 6 452
Tillgångar 16 101 15 366 12 878 14 546 14 242 15 299 13 361 8 387 6 448 7 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 057 3 263 1 865 2 257 1 898 3 732 3 287 2 316 2 138 2 166
Obeskattade reserver 740 0 0 860 725 1 282 1 282 602 212 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 347 291 567 853 446 500 610 463
Kortfristiga skulder 10 303 12 102 9 665 11 138 11 052 9 432 8 347 4 968 3 487 5 103
Skulder och eget kapital 16 101 15 366 12 878 14 546 14 242 15 299 13 361 8 387 6 448 7 731
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 615 5 760 3 445 4 760
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 3 052 2 179 1 060 1 630
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 2 000 600 500 500
Omsättning 59 114 42 607 54 699 68 738 65 591 43 138 56 800 46 238 14 934 22 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 27 35 43 32 24 26 14 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 246 1 534 1 552 1 571 2 032 1 780 2 177 3 279 1 146 1 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 660 651 635 585 553 455 609 342 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 612 1 628 -2 213 782 -377 3 404 2 858 1 555 871 385
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,98% -23,74% -19,62% 3,88% 52,28% -24,55% 23,33% 208,11% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,20% 10,50% -17,32% 5,49% -1,97% 22,66% 21,80% 18,54% 13,09% 4,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,40% 3,89% -4,11% 1,18% -0,43% 8,12% 5,15% 3,39% 5,67% 1,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,45% 41,47% 52,65% 53,80% 38,83% 49,78% 33,98% 30,54% 44,47% 38,93%
Rörelsekapital/omsättning 5,95% 1,20% 1,11% 3,05% 4,49% 10,02% 6,98% 7,00% 18,46% 6,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,99% 21,24% 14,48% 20,13% 17,30% 30,93% 32,09% 33,21% 35,72% 28,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,00% 69,84% 68,24% 73,07% 85,89% 113,14% 121,47% 115,12% 109,49% 80,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!