Visa allt om Aktiebolaget Helins Bokhandel
Visa allt om Aktiebolaget Helins Bokhandel

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 483 4 074 4 082 4 143 4 106 4 226 4 420 4 670 4 874 4 731
Övrig omsättning - - 12 11 13 82 47 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 271 203 228 -50 25 23 10 75 -167 -29
Resultat efter finansnetto 268 202 219 -53 21 22 -1 78 -161 -29
Årets resultat 153 126 133 -53 7 10 -4 78 -161 12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 17 28 39 37 23 21 7 11 23
Omsättningstillgångar 1 302 1 450 1 387 1 426 1 370 1 376 1 457 1 424 1 199 1 391
Tillgångar 1 310 1 468 1 415 1 464 1 407 1 399 1 478 1 431 1 209 1 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 612 739 662 529 582 575 565 588 511 712
Obeskattade reserver 165 96 51 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 48 275 319 340 350 0 0 0
Kortfristiga skulder 533 632 653 660 506 484 563 842 699 702
Skulder och eget kapital 1 310 1 468 1 415 1 464 1 407 1 399 1 478 1 431 1 209 1 414
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 456 396 416 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 528 534 458 694 689 709 381 465 577 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 238 264 223 266 215 217 289 330 350 265
Utdelning till aktieägare 0 80 0 0 0 0 0 20 0 40
Omsättning 4 483 4 074 4 094 4 154 4 119 4 308 4 467 4 670 4 874 4 731
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 242 2 037 2 041 2 072 2 053 1 409 1 473 1 168 975 946
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 386 403 343 481 484 319 395 301 274 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 280 214 239 -42 31 29 14 79 -154 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,04% -0,20% -1,47% 0,90% -2,84% -4,39% -5,35% -4,19% 3,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,69% 13,83% 16,18% -3,42% 1,85% 1,79% 0,68% 5,73% -13,23% -1,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,05% 4,98% 5,61% -1,21% 0,63% 0,59% 0,23% 1,76% -3,28% -0,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,09% 41,26% 35,11% 42,55% 44,30% 39,99% 40,68% 44,07% 43,84% 39,74%
Rörelsekapital/omsättning 17,15% 20,08% 17,98% 18,49% 21,04% 21,11% 20,23% 12,46% 10,26% 14,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,54% 55,44% 49,60% 36,13% 41,36% 41,10% 38,23% 41,09% 42,27% 50,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,89% 57,28% 54,98% 45,91% 48,42% 67,56% 59,68% 48,10% 47,64% 75,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...