Visa allt om Konvex Aktiebolag
Visa allt om Konvex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 131 486 142 931 144 562 150 257 204 521 178 916 188 602 182 058 190 790 196 882
Övrig omsättning 9 338 4 978 7 811 8 399 9 753 12 808 4 663 10 600 3 431 1 816
Rörelseresultat (EBIT) 23 597 17 396 10 962 -7 841 12 183 13 031 17 120 14 800 15 928 14 104
Resultat efter finansnetto 30 246 22 929 15 416 -6 395 12 621 16 839 19 414 13 842 9 886 9 065
Årets resultat 25 916 21 044 17 795 9 945 -15 236 13 862 15 161 10 594 7 546 6 644
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 189 33 385 39 194 57 053 96 724 117 744 118 886 135 047 140 109 160 616
Omsättningstillgångar 32 418 30 225 25 395 14 041 24 128 24 224 31 240 25 235 27 055 31 194
Tillgångar 60 607 63 610 64 589 71 094 120 852 141 968 150 126 160 282 167 164 191 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 323 26 444 21 041 3 245 -6 700 22 396 23 672 19 041 14 827 13 737
Obeskattade reserver 6 981 8 057 10 502 16 440 34 620 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 333 3 358 3 524 3 496 3 520 10 376 10 228 10 225 10 675 10 635
Långfristiga skulder 0 572 2 872 5 172 7 472 66 600 71 434 76 156 80 669 83 200
Kortfristiga skulder 18 970 25 179 26 650 42 741 81 940 42 596 44 792 54 860 60 993 84 238
Skulder och eget kapital 60 607 63 610 64 589 71 094 120 852 141 968 150 126 160 282 167 164 191 810
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD 1 382 1 373 1 439 1 312 1 593 1 236 1 203 1 194 1 355 1 185
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 13 876 12 471 11 280 12 113 17 043 13 222 14 090 14 276 14 529 14 709
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 6 431 5 683 4 830 5 392 7 511 5 804 6 014 6 272 6 424 6 510
Utdelning till aktieägare 25 920 21 038 0 0 0 13 860 15 138 10 530 6 381 6 458
Omsättning 140 824 147 909 152 373 158 656 214 274 191 724 193 265 192 658 194 221 198 698
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 31 30 34 37 37 38 40 42 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 984 4 611 4 819 4 419 5 528 4 836 4 963 4 551 4 543 4 375
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 630 585 553 707 548 561 544 531 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 586 26 923 26 117 13 365 38 905 33 656 36 963 38 032 40 067 35 840
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,01% -1,13% -3,79% -26,53% 14,31% -5,14% 3,59% -4,58% -3,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,19% 36,41% 24,65% -6,12% 13,28% 13,34% 13,71% 10,75% 9,97% 7,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,13% 16,21% 11,01% -2,90% 7,85% 10,59% 10,92% 9,46% 8,74% 7,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,40% 11,35% 10,15% 8,19% 5,54% 8,09% 9,19% 8,74% 8,99% 9,38%
Rörelsekapital/omsättning 10,23% 3,53% -0,87% -19,10% -28,27% -10,27% -7,19% -16,27% -17,79% -26,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,67% 51,45% 45,26% 22,60% 15,57% 15,78% 15,77% 11,88% 8,87% 7,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,34% 119,06% 94,44% 32,30% 28,68% 55,40% 68,34% 45,46% 42,55% 36,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...