Visa allt om Bröderna Berner Handels Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Berner Handels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 741 120 755 389 747 332 620 858 576 051 453 992 393 091 425 099 390 598 347 201
Övrig omsättning 2 547 2 829 4 429 2 571 2 713 3 353 2 607 1 779 1 858 2 711
Rörelseresultat (EBIT) 77 617 91 700 82 814 67 904 68 636 57 463 31 965 38 690 41 454 8 173
Resultat efter finansnetto 78 184 90 817 83 934 67 237 67 919 54 909 30 630 37 344 31 323 1 512
Årets resultat 45 498 58 835 52 993 38 980 37 272 30 342 22 291 22 196 17 635 2 315
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 419 549 817 950 857 512 733 2 607 6 889 8 271
Omsättningstillgångar 527 971 455 475 368 187 302 507 254 543 183 133 116 575 148 372 141 293 116 881
Tillgångar 528 390 456 024 369 004 303 457 255 400 183 645 117 308 150 979 148 182 125 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 278 285 780 226 945 173 952 134 972 97 700 67 358 45 067 22 871 5 236
Obeskattade reserver 115 582 96 022 80 883 65 230 48 256 31 198 17 725 17 712 10 762 3 215
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 11 009 0 44 201 82 194 74 198
Kortfristiga skulder 123 530 74 222 61 176 64 275 72 172 43 738 32 225 43 999 32 355 42 503
Skulder och eget kapital 528 390 456 024 369 004 303 457 255 400 183 645 117 308 150 979 148 182 125 152
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 200 200 200 - 2 417 1 961 3 387 2 627 2 938 956
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 1 682 1 668 253
Löner till övriga anställda 32 337 32 596 29 768 28 096 25 802 21 463 19 016 21 672 19 043 18 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 21 491 18 976 17 345 15 605 14 497 13 480 13 386 11 095 8 824 9 700
Utdelning till aktieägare 39 000 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 743 667 758 218 751 761 623 429 578 764 457 345 395 698 426 878 392 456 349 912
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 49 44 44 41 38 38 41 42 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 822 15 416 16 985 14 110 14 050 11 947 10 345 10 368 9 300 7 387
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 105 1 081 1 092 1 012 1 063 941 965 903 756 650
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 77 862 92 058 83 188 68 281 68 900 57 744 33 996 43 269 43 453 10 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,89% 1,08% 20,37% 7,78% 26,89% 15,49% -7,53% 8,83% 12,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,27% 20,64% 23,49% 23,10% 27,70% 31,96% 28,09% 26,81% 28,54% 7,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,89% 12,46% 11,60% 11,29% 12,28% 12,93% 8,38% 9,52% 10,83% 2,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,45% 22,08% 21,00% 22,36% 23,27% 26,83% 23,55% 24,22% 25,03% 18,33%
Rörelsekapital/omsättning 54,57% 50,47% 41,08% 38,37% 31,66% 30,70% 21,46% 24,55% 27,89% 21,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,81% 79,09% 78,60% 74,09% 66,77% 65,72% 68,56% 38,50% 20,66% 6,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 324,66% 439,63% 350,67% 260,76% 198,51% 206,33% 201,19% 137,02% 176,60% 168,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...