Visa allt om Tranemo Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Tranemo Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 318 202 193 475 1 177 1 115 1 061 1 069 1 107 1 156
Övrig omsättning - - 19 144 119 124 141 319 526 1 937
Rörelseresultat (EBIT) 91 41 18 -84 153 -63 -63 -61 -47 1 352
Resultat efter finansnetto 91 42 111 5 835 161 -57 -61 -65 -24 1 423
Årets resultat 71 33 114 5 835 161 -57 -61 -65 -24 1 016
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 7 6 581 557 595 640 684 1 345
Omsättningstillgångar 550 793 1 060 7 111 897 870 864 815 890 1 094
Tillgångar 557 800 1 067 7 117 1 478 1 427 1 459 1 455 1 574 2 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 350 759 1 027 6 913 1 078 917 974 1 035 1 099 1 623
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 207 41 40 204 400 510 485 420 475 816
Skulder och eget kapital 557 800 1 067 7 117 1 478 1 427 1 459 1 455 1 574 2 439
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 106 - 0 250 315 367 378
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 259 323 21 115 272 274
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 32 76 90 82 138 230 221
Utdelning till aktieägare 0 480 300 6 000 0 0 0 0 0 500
Omsättning 318 202 212 619 1 296 1 239 1 202 1 388 1 633 3 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 475 1 177 1 115 1 061 535 554 578
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 138 335 413 353 287 440 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 91 41 18 -72 180 -28 -18 -16 -1 1 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,43% 4,66% -59,37% -59,64% 5,56% 5,09% -0,75% -3,43% -4,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,34% 5,25% 10,40% 81,99% 10,89% -3,85% -4,18% -3,99% -1,46% 61,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,62% 20,79% 57,51% 1 228,42% 13,68% -4,93% -5,75% -5,43% -2,08% 130,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,40% 70,79% 64,77% 79,79% 95,50% 93,63% 93,31% 91,58% 94,58% 44,20%
Rörelsekapital/omsättning 107,86% 372,28% 528,50% 1 454,11% 42,23% 32,29% 35,72% 36,95% 37,49% 24,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,84% 94,88% 96,25% 97,13% 72,94% 64,26% 66,76% 71,13% 69,82% 66,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,18% 1 602,44% 2 315,00% 3 424,02% 195,75% 149,02% 155,46% 174,76% 173,68% 124,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...