Visa allt om Jaller Klädcenter Aktiebolag
Visa allt om Jaller Klädcenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 300 575 1 975 1 450 110 903 255 221 209 24
Övrig omsättning - - - - - - - - - 122
Rörelseresultat (EBIT) -2 666 -2 176 -832 -1 576 -2 919 -2 068 -1 231 -1 307 -2 190 -2 346
Resultat efter finansnetto 1 569 2 923 -1 773 570 -6 701 14 747 2 824 -5 962 -21 052 12 968
Årets resultat -346 1 914 -1 773 570 -6 916 14 735 3 229 -5 442 -27 966 13 457
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 104 78 676 61 660 65 106 57 481 38 544 51 394 49 207 45 922 59 456
Omsättningstillgångar 9 361 11 896 16 826 26 202 34 395 38 207 14 207 15 417 25 505 51 879
Tillgångar 92 465 90 572 78 486 91 308 91 876 76 751 65 601 64 624 71 427 111 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 545 59 891 57 977 59 750 59 180 66 096 51 361 48 132 53 574 96 540
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 4 295 5 739 6 680 8 748
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 126 1 426 0 0
Kortfristiga skulder 32 920 30 681 20 509 31 558 32 696 10 655 8 819 9 327 11 173 6 047
Skulder och eget kapital 92 465 90 572 78 486 91 308 91 876 76 751 65 601 64 624 71 427 111 335
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 0 0 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 681 786 919 885 708 969 341 292 337 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 243 55 307 285 238 488 111 298 389 355
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000
Omsättning 300 575 1 975 1 450 110 903 255 221 209 146
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 150 288 988 725 55 452 255 221 209 24
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 390 627 599 484 769 545 646 820 886
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 696 -1 841 -497 -1 241 -2 630 -1 987 -1 217 -1 293 -2 176 -2 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,83% -70,89% 36,21% 1 218,18% -87,82% 254,12% 15,38% 5,74% 770,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,09% 4,31% 4,07% 0,92% -3,72% 19,24% 4,46% -6,61% -23,71% 11,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 953,00% 678,78% 161,72% 57,93% -3 105,45% 1 635,55% 1 147,45% -1 933,94% -8 101,44% 54 033,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 41,67%
Rörelsekapital/omsättning -7 853,00% -3 266,96% -186,48% -369,38% 1 544,55% 3 051,16% 2 112,94% 2 755,66% 6 857,42% 190 966,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,40% 66,13% 73,87% 65,44% 64,41% 86,12% 83,12% 80,87% 81,74% 92,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,44% 38,77% 82,04% 83,03% 104,18% 354,41% 161,10% 165,29% 228,27% 857,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...