Visa allt om Bilia Personbilar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 12 841 940 12 776 567 12 706 218 12 565 616 12 296 242 12 057 613 10 986 181 9 680 628 9 438 502 10 641 115
Övrig omsättning 12 136 5 872 1 884 12 850 26 100 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 794 295 690 112 587 887 585 181 611 587 350 308 387 310 281 039 221 397 320 503
Resultat efter finansnetto 795 100 731 486 583 683 580 591 627 318 360 249 364 960 267 400 210 501 298 467
Årets resultat 0 43 048 3 993 -951 18 829 14 916 391 0 2 666 239 323
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 533 050 548 467 565 674 554 932 559 166 537 562 550 029 566 512 561 522 599 471
Omsättningstillgångar 1 562 556 2 064 807 1 863 986 1 622 781 1 726 085 1 742 103 1 584 446 1 567 636 1 427 697 1 611 087
Tillgångar 2 095 606 2 613 274 2 429 660 2 177 713 2 285 251 2 279 665 2 134 475 2 134 148 1 989 219 2 210 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 568 538 565 482 522 434 518 441 519 392 500 563 485 647 485 256 485 252 482 105
Obeskattade reserver 101 202 106 071 108 676 103 355 105 175 99 276 104 645 111 898 109 440 130 317
Avsättningar (tkr) 27 570 28 085 44 411 55 323 39 371 42 890 458 362 429 530 413 923 406 730
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 398 296 1 913 636 1 754 139 1 500 594 1 621 313 1 636 936 1 085 821 1 107 464 980 604 1 191 406
Skulder och eget kapital 2 095 606 2 613 274 2 429 660 2 177 713 2 285 251 2 279 665 2 134 475 2 134 148 1 989 219 2 210 558
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 823 2 685 2 696 2 614 2 857 3 186 2 926 2 199 2 098 2 684
Varav tantiem till styrelse & VD 937 822 801 - 907 906 803 173 173 587
Löner till övriga anställda 847 067 881 662 861 683 836 253 811 807 824 118 782 405 745 954 698 572 758 768
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 13 299 17 078 - 64 389 18 493 27 900
Sociala kostnader 376 859 406 172 402 349 388 898 367 925 346 155 333 998 299 289 282 399 761 452
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 854 076 12 782 439 12 708 102 12 578 466 12 322 342 12 057 613 10 986 181 9 680 628 9 438 502 10 641 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 581 1 708 1 741 1 740 1 721 1 751 1 729 1 732 1 772 1 842
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 123 7 480 7 298 7 222 7 145 6 886 6 354 5 589 5 326 5 777
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 776 756 728 706 687 670 647 605 555 827
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 840 223 736 778 634 801 585 181 661 285 398 239 438 197 338 255 290 457 383 213
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,51% 0,55% 1,12% 2,19% 1,98% 9,75% 13,49% 2,57% -11,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,54% 28,36% 24,56% 27,16% 27,98% 16,43% 18,51% 13,47% 12,03% 15,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,29% 5,80% 4,70% 4,71% 5,20% 3,11% 3,60% 2,97% 2,53% 3,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,33% 19,26% 18,48% 18,12% 18,21% 17,92% 17,58% 18,16% 17,65% 16,90%
Rörelsekapital/omsättning 1,28% 1,18% 0,86% 0,97% 0,85% 0,87% 4,54% 4,75% 4,74% 3,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,90% 24,80% 24,99% 27,51% 26,32% 25,35% 26,58% 26,83% 28,45% 26,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,32% 43,56% 33,48% 34,21% 35,71% 35,74% 50,22% 49,17% 52,17% 48,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!