Visa allt om Carlanders Båtvarv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 26 645 21 873 13 012 19 576 30 071 39 685 22 497 22 109 10 232 10 820
Övrig omsättning 109 49 31 27 88 87 24 20 21 211
Rörelseresultat (EBIT) 1 307 716 -1 518 -678 742 550 -216 2 89 297
Resultat efter finansnetto 1 468 646 -1 205 -885 485 603 -230 129 99 326
Årets resultat 1 440 646 -1 205 -885 378 615 54 365 177 397
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 787 9 407 9 904 10 616 10 286 10 097 7 934 7 574 7 810 8 198
Omsättningstillgångar 10 145 10 964 7 526 10 749 13 881 14 912 16 437 8 208 5 983 6 338
Tillgångar 18 932 20 371 17 430 21 364 24 167 25 009 24 371 15 782 13 793 14 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 439 9 999 9 353 10 558 11 443 11 064 11 497 11 443 11 078 10 901
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 186 486 829 961
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 028 5 537 7 079 7 199 7 094 7 148 5 367 2 966 763 780
Kortfristiga skulder 3 464 4 835 998 3 607 5 631 6 797 7 320 887 1 124 1 894
Skulder och eget kapital 18 932 20 371 17 430 21 364 24 167 25 009 24 371 15 782 13 793 14 536
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 087 1 075 1 107 1 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 662 616 658 601
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 754 21 922 13 043 19 603 30 159 39 772 22 521 22 129 10 253 11 031
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 661 5 468 3 253 3 915 7 518 9 921 7 499 7 370 3 411 2 705
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 260 208 506 479 553 572 583 564 592 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 004 1 383 -899 -213 1 187 911 118 318 406 616
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,82% 68,10% -33,53% -34,90% -24,23% 76,40% 1,75% 116,08% -5,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,76% 3,77% -6,76% -3,09% 3,10% 2,42% -0,89% 0,82% 0,72% 2,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,52% 3,52% -9,05% -3,38% 2,49% 1,52% -0,96% 0,59% 0,97% 3,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,78% 17,01% 16,51% 19,77% 16,64% 11,91% 14,60% 14,13% 30,70% 30,68%
Rörelsekapital/omsättning 25,07% 28,02% 50,17% 36,48% 27,44% 20,45% 40,53% 33,11% 47,49% 41,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,42% 49,08% 53,66% 49,42% 47,35% 44,24% 47,77% 74,91% 85,00% 79,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,98% 104,10% 97,80% 23,43% 50,15% 27,32% 63,48% 133,82% 269,57% 191,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!