Visa allt om CW Rör, Cyrus-Wallenborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 32 370 41 627 31 310 34 012 38 343 34 433 36 633 28 474 27 844 23 315
Övrig omsättning 3 138 8 054 427 390 503 177 274 110 131 202
Rörelseresultat (EBIT) -3 737 7 251 -2 495 -1 198 1 000 2 839 3 215 1 031 2 985 3 076
Resultat efter finansnetto -3 968 5 055 -24 059 -3 023 1 239 2 728 3 145 915 2 938 3 094
Årets resultat -3 154 636 -20 553 -1 878 223 2 104 1 767 1 207 1 704 2 468
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 609 2 676 12 400 16 199 23 024 12 346 6 499 6 682 6 543 7 550
Omsättningstillgångar 10 482 20 406 14 475 15 260 13 394 13 347 12 277 10 668 10 857 9 142
Tillgångar 13 091 23 082 26 875 31 459 36 418 25 693 18 776 17 350 17 400 16 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 815 740 3 463 10 281 10 159 9 936 9 033 8 465 7 916 9 597
Obeskattade reserver 0 814 314 1 060 2 321 2 982 3 052 2 259 3 052 2 540
Avsättningar (tkr) 0 0 1 495 0 1 000 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 560 1 202 4 501 10 136 13 369 5 359 1 646 1 896 2 146 0
Kortfristiga skulder 13 346 20 326 17 102 9 982 9 569 7 416 5 045 4 730 4 286 4 555
Skulder och eget kapital 13 091 23 082 26 875 31 459 36 418 25 693 18 776 17 350 17 400 16 692
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 506 504 486 - - 0 509 562 545 467
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 814 10 432 9 623 - 10 943 9 536 8 830 7 565 6 099 5 250
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 661 3 989 3 778 - 4 268 2 521 2 969 2 679 2 230 2 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 650 2 500
Omsättning 35 508 49 681 31 737 34 402 38 846 34 610 36 907 28 584 27 975 23 517
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 32 27 29 27 26 24 24 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 044 1 301 1 160 1 173 1 420 1 324 1 526 1 186 1 465 1 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 494 508 561 557 504 529 467 477 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 641 7 681 -2 062 -763 1 507 3 295 3 551 1 364 3 301 3 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,24% 32,95% -7,94% -11,30% 11,36% -6,01% 28,65% 2,26% 19,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,52% 23,67% -66,60% -8,06% 3,93% 11,13% 17,22% 6,02% 17,25% 18,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,54% 13,12% -57,16% -7,45% 3,73% 8,31% 8,83% 3,67% 10,78% 13,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,78% 51,14% 53,56% 58,20% 55,41% 58,12% 54,59% 57,25% 53,71% 59,57%
Rörelsekapital/omsättning -8,85% 0,19% -8,39% 15,52% 9,98% 17,22% 19,74% 20,85% 23,60% 19,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -13,86% 5,96% 13,80% 35,31% 32,87% 47,72% 60,79% 58,39% 58,42% 68,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,29% 81,41% 63,65% 111,55% 100,55% 130,33% 187,73% 172,45% 211,39% 161,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!