Visa allt om Finn G. Mellin AB
Visa allt om Finn G. Mellin AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 118 764 122 161 117 563 113 745 148 598 117 307 74 936 53 365 50 190 59 337
Övrig omsättning 8 360 2 035 693 1 143 1 228 14 887 222 150 714 461
Rörelseresultat (EBIT) 29 042 18 457 18 786 20 366 16 682 35 287 5 396 -1 851 520 5 193
Resultat efter finansnetto 23 904 73 877 13 401 13 743 9 392 30 377 6 168 -1 128 873 4 120
Årets resultat 18 800 67 984 10 270 9 552 5 384 20 571 5 318 -225 407 2 851
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 435 819 380 437 356 480 358 505 350 049 292 167 107 974 90 319 90 792 91 633
Omsättningstillgångar 71 990 60 575 59 790 54 823 48 433 37 328 20 898 16 938 16 707 20 130
Tillgångar 507 809 441 012 416 270 413 328 398 482 329 495 128 872 107 257 107 500 111 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 263 189 920 138 905 135 469 130 825 122 568 63 696 58 377 61 551 62 643
Minoritetsintressen 0 51 293 39 498 35 264 32 564 29 678 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 20 447 19 026 17 903 16 496 14 834 19 921 4 985 4 955 5 943 5 746
Långfristiga skulder 206 741 148 880 188 773 196 318 187 655 134 912 44 256 31 732 32 678 32 588
Kortfristiga skulder 31 358 31 893 31 191 29 781 32 603 22 417 15 936 12 193 7 329 10 786
Skulder och eget kapital 507 809 441 012 416 270 413 328 398 482 329 495 128 872 107 257 107 500 111 763
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 2 250 2 239 1 714 1 252 2 734 3 316 2 310 2 049 1 495 1 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 306 - - 0 -
Löner till övriga anställda 10 313 13 091 12 812 14 844 17 929 13 339 13 798 12 374 10 802 12 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 402 6 387 5 991 6 630 7 921 7 519 7 707 6 271 5 252 4 951
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 127 124 124 196 118 256 114 888 149 826 132 194 75 158 53 515 50 904 59 798
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 35 35 36 47 43 46 45 37 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 599 3 490 3 359 3 160 3 162 2 728 1 629 1 186 1 356 1 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 585 552 610 659 630 579 502 462 489 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 40 133 29 767 30 533 32 136 25 860 39 091 9 715 2 665 4 918 9 531
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,78% 3,91% 3,36% -23,45% 26,67% 56,54% 40,42% 6,33% -15,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,73% 17,95% 4,61% 5,02% 4,39% 10,85% 6,20% -0,06% 1,96% 5,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,50% 64,80% 16,34% 18,23% 11,78% 30,47% 10,66% -0,11% 4,21% 9,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,06% 49,70% 55,33% 55,09% 57,07%
Rörelsekapital/omsättning 34,21% 23,48% 24,33% 22,02% 10,65% 12,71% 6,62% 8,89% 18,68% 15,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,09% 43,06% 33,37% 32,78% 32,83% 37,20% 49,43% 54,43% 57,26% 56,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,41% 171,26% 176,18% 169,59% 137,78% 141,62% 104,91% 117,53% 181,08% 154,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 933 10 512 7 691 2 548 3 007 2 625 2 457 2 482 2 798 2 852
Övrig omsättning - 577 - - - - 11 8 24 -
Rörelseresultat (EBIT) 783 2 259 697 733 866 838 972 921 1 013 898
Resultat efter finansnetto 5 837 2 421 6 222 2 656 4 777 1 407 5 142 1 628 1 729 1 786
Årets resultat 8 109 2 892 7 049 4 652 3 770 707 3 947 357 811 1 675
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 108 60 180 62 986 65 112 39 297 37 927 40 221 43 030 43 154 43 385
Omsättningstillgångar 7 710 7 352 10 529 4 246 16 582 15 527 14 327 8 719 8 240 6 007
Tillgångar 67 818 67 532 73 515 69 359 55 879 53 454 54 548 51 749 51 394 49 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 051 61 192 62 957 60 982 45 126 41 356 40 649 36 702 39 294 39 983
Obeskattade reserver 5 347 5 330 6 423 3 381 3 102 3 053 3 491 3 614 4 578 4 686
Avsättningar (tkr) 70 47 28 10 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 980 3 060 3 140 4 440 3 320 4 137 3 480 3 560
Kortfristiga skulder 1 350 963 1 127 1 926 4 511 4 604 7 088 7 296 4 043 1 164
Skulder och eget kapital 67 818 67 532 73 515 69 359 55 879 53 454 54 548 51 749 51 394 49 392
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 15 15 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 30 30 15 15 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 10 10 10 10 14
Utdelning till aktieägare 3 975 8 250 3 975 2 000 150 0 0 0 0 1 500
Omsättning 3 933 11 089 7 691 2 548 3 007 2 625 2 468 2 490 2 822 2 852
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 933 10 512 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 17 116 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 851 2 528 2 060 1 471 1 667 1 301 1 881 1 814 1 954 1 944
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,59% 36,68% 201,84% -15,26% 14,55% 6,84% -1,01% -11,29% -1,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,61% 3,61% 8,54% 3,93% 8,74% 3,23% 9,59% 3,28% 3,76% 4,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 148,41% 23,18% 81,67% 107,10% 162,49% 65,68% 212,94% 68,41% 69,05% 69,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 161,71% 60,78% 122,25% 91,05% 401,43% 416,11% 294,63% 57,33% 150,00% 169,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,17% 96,77% 92,45% 91,72% 84,85% 81,58% 79,24% 76,07% 82,87% 87,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 571,11% 763,45% 934,25% 220,46% 367,59% 337,25% 202,13% 119,50% 203,81% 516,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...