Visa allt om Peab AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 54 008 000 52 233 000 50 090 000 46 337 000 44 376 000 43 630 000 43 095 000 46 840 000 43 539 000 38 045 000
Övrig omsättning 280 000 216 000 305 000 149 000 106 000 113 000 139 000 146 000 82 000 133 000
Rörelseresultat (EBIT) 2 568 000 2 573 000 2 405 000 2 098 000 1 009 000 1 752 000 614 000 1 055 000 1 505 000 1 503 000
Resultat efter finansnetto 2 510 000 2 518 000 2 445 000 2 050 000 906 000 1 230 000 383 000 813 000 1 195 000 1 513 000
Årets resultat 2 092 000 2 100 000 2 057 000 1 727 000 798 000 1 027 000 298 000 725 000 943 000 1 190 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 889 000 11 317 000 11 228 000 9 901 000 9 323 000 9 284 000 9 873 000 9 786 000 10 850 000 9 657 000
Omsättningstillgångar 25 840 000 25 999 000 21 048 000 21 708 000 18 718 000 19 101 000 21 978 000 22 287 000 20 499 000 17 923 000
Tillgångar 38 729 000 37 316 000 32 276 000 31 609 000 28 041 000 28 385 000 31 851 000 32 073 000 31 349 000 27 580 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 264 000 11 347 000 10 361 000 9 380 000 8 076 000 7 997 000 7 668 000 7 985 000 7 947 000 7 673 000
Minoritetsintressen 2 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 156 000 0 956 000 799 000 592 000 0 484 000 0 0 334 000
Långfristiga skulder 5 837 000 6 294 000 2 987 000 3 282 000 3 913 000 4 719 000 5 602 000 7 759 000 8 208 000 5 786 000
Kortfristiga skulder 19 470 000 19 674 000 17 971 000 18 148 000 15 460 000 15 669 000 18 097 000 16 329 000 15 194 000 13 787 000
Skulder och eget kapital 38 729 000 37 316 000 32 276 000 31 609 000 28 041 000 28 385 000 31 851 000 32 073 000 31 349 000 27 580 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 29 000 25 000 55 000 24 000 - 28 000 18 000 18 000 15 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 277 000 7 188 000 6 767 000 6 156 000 5 865 000 5 125 6 025 000 21 000 21 000 5 268 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 1 000 59 000
Sociala kostnader 3 021 000 2 930 000 2 736 000 2 523 000 2 348 000 2 239 2 182 000 32 000 32 000 1 988 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 54 288 000 52 449 000 50 395 000 46 486 000 44 482 000 43 743 000 43 234 000 46 986 000 43 621 000 38 178 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 309 14 661 14 578 13 712 13 036 13 176 13 792 14 828 14 560 13 541
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 774 3 563 3 436 3 379 3 404 3 311 3 125 3 159 2 990 2 810
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 720 692 654 637 632 1 597 5 5 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 607 000 3 543 000 2 405 000 2 098 784 1 744 000 2 479 000 2 147 000 1 108 000 1 569 000 2 228 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,40% 4,28% 8,10% 4,42% 1,71% 1,24% -8,00% 7,58% 14,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,97% 7,16% 8,04% 7,25% 4,16% 6,60% 2,68% 4,03% 5,30% 6,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,00% 5,12% 5,18% 4,95% 2,63% 4,30% 1,98% 2,76% 3,82% 4,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,77% 9,93% 9,47% 9,47% 7,27% 9,04% 6,50% 7,04% 8,49% 9,23%
Rörelsekapital/omsättning 11,79% 12,11% 6,14% 7,68% 7,34% 7,87% 9,01% 12,72% 12,18% 10,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,67% 30,41% 32,10% 29,68% 28,80% 28,17% 24,07% 24,90% 25,35% 27,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,98% 80,68% 107,40% 110,98% 68,58% 70,29% 76,15% 77,06% 86,97% 82,16%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 348 000 299 000 262 000 242 000 267 000 237 000 105 000 96 000 99 000 82 000
Övrig omsättning 5 000 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -160 000 -171 000 -150 000 -162 000 -17 000 -83 000 -67 000 -54 000 -46 000 -70 000
Resultat efter finansnetto -98 000 1 128 000 -100 000 -300 000 -166 000 -448 000 -38 000 -227 000 1 573 000 1 364 000
Årets resultat 1 263 000 2 809 000 2 017 000 1 221 000 63 000 31 000 229 000 -227 000 1 292 000 1 429 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 221 000 12 208 000 12 265 000 12 391 000 12 175 000 12 228 000 13 658 000 14 518 000 13 817 000 13 611 000
Omsättningstillgångar 2 594 000 2 834 000 3 492 000 2 459 000 1 286 000 1 030 000 1 559 000 56 000 46 000 43 000
Tillgångar 14 815 000 15 042 000 15 757 000 14 850 000 13 461 000 13 258 000 15 217 000 14 574 000 13 863 000 13 654 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 057 000 9 033 000 7 404 000 6 524 000 5 900 000 6 414 000 7 002 000 7 219 000 8 164 000 7 355 000
Obeskattade reserver 2 403 000 1 930 000 1 315 000 522 000 0 0 156 000 156 000 156 000 0
Avsättningar (tkr) 41 000 36 000 32 000 28 000 25 000 20 000 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 791 000 3 883 000 6 326 000 7 281 000 6 465 000 6 061 000 6 396 000 7 122 000 5 386 000 6 256 000
Kortfristiga skulder 523 000 160 000 680 000 495 000 1 071 000 763 000 1 663 000 77 000 157 000 43 000
Skulder och eget kapital 14 815 000 15 042 000 15 757 000 14 850 000 13 461 000 13 258 000 15 217 000 14 574 000 13 863 000 13 654 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 22 000 20 000 17 000 22 000 15 000 14 000 21 000 21 000 18 000 15 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 1 000 0 -
Löner till övriga anställda 108 000 102 000 93 000 92 000 84 000 85 000 42 000 21 000 21 000 23 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 2 000 1 000 2 000 0 0 0 1 000 1 000
Sociala kostnader 98 000 93 000 63 000 77 000 63 000 6 000 16 000 28 000 32 000 34 000
Utdelning till aktieägare 0 1 243 409 0 1 085 779 769 729 656 112 0 473 680 621 704 769 729
Omsättning 353 000 299 000 262 000 242 000 267 000 237 000 105 000 96 000 99 000 82 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 161 146 136 128 119 113 45 33 31 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 161 2 048 1 926 1 891 2 244 2 097 2 333 2 909 3 194 2 733
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 416 1 473 1 272 1 492 1 361 929 1 756 2 121 - 2 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -156 000 -170 000 -149 000 -162 000 -17 000 -83 000 -66 000 -54 000 -46 000 -69 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,39% 14,12% 8,26% -9,36% 12,66% 125,71% 9,38% -3,03% 20,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,20% 8,11% 0,19% -1,06% -0,11% -0,84% 1,16% -0,12% 13,59% 11,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,62% 408,03% 11,45% -65,29% -5,62% -47,26% 167,62% -18,75% 1 903,03% 1 969,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 595,11% 894,31% 1 073,28% 811,57% 80,52% 112,66% -99,05% -21,88% -112,12% 0,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,79% 70,06% 53,50% 46,67% 43,83% 48,38% 46,81% 50,32% 59,72% 53,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 495,98% 1 771,25% 513,53% 496,77% 120,07% 134,99% 93,75% 72,73% 29,30% 100,00%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...