Visa allt om Byggföretagen i Sverige Service AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 247 105 288 228 269 279 253 312 240 208 234 332 225 668 246 969 228 007 244 692
Övrig omsättning 5 135 3 062 3 255 21 447 6 340 5 167 4 014 5 244 4 437 7 401
Rörelseresultat (EBIT) 3 713 61 084 46 387 41 572 31 413 22 624 17 656 32 026 24 362 35 295
Resultat efter finansnetto 34 815 72 574 50 819 49 123 36 843 31 210 24 280 35 014 33 341 37 171
Årets resultat 31 066 42 004 27 469 37 395 27 976 23 535 26 714 23 795 28 203 27 689
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 335 34 241 152 138 147 155 149 288 143 303 132 473 127 027 126 354 121 312
Omsättningstillgångar 441 178 743 959 566 854 524 644 482 951 463 283 456 651 447 388 421 989 429 979
Tillgångar 499 513 778 200 718 992 671 799 632 239 606 586 589 124 574 415 548 343 551 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 313 869 582 803 540 799 513 330 475 935 447 959 423 918 397 204 373 410 345 207
Obeskattade reserver 33 212 31 638 13 638 0 0 0 0 11 062 8 700 14 353
Avsättningar (tkr) 1 380 1 975 1 351 1 564 1 837 2 247 2 303 3 113 4 233 4 994
Långfristiga skulder 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
Kortfristiga skulder 150 805 161 537 162 957 156 658 154 220 156 133 162 656 162 789 161 754 186 490
Skulder och eget kapital 499 513 778 200 718 992 671 799 632 239 606 586 589 124 574 415 548 343 551 291
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 58 665 57 664 55 753 60 348 55 580 59 651 58 176 58 137 53 692 52 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 656 29 555 29 216 30 194 27 021 28 907 27 744 27 717 26 493 26 362
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 252 240 291 290 272 534 274 759 246 548 239 499 229 682 252 213 232 444 252 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 101 90 99 107 106 109 107 109 103 97
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 447 3 203 2 720 2 367 2 266 2 150 2 109 2 266 2 214 2 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 921 1 022 917 894 836 867 867 844 842 864
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 559 61 394 46 530 48 832 33 908 24 086 18 150 32 696 25 151 37 866
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,27% 7,04% 6,30% 5,46% 2,51% 3,84% -8,62% 8,32% -6,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,05% 9,40% 7,20% 7,40% 5,85% 5,19% 4,15% 6,17% 6,13% 6,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,24% 25,39% 19,23% 19,62% 15,41% 13,43% 10,85% 14,35% 14,74% 15,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,73% 73,51% 72,41% 71,53% 72,24% 71,56% 70,39% 67,80% 100,00% 65,04%
Rörelsekapital/omsättning 117,51% 202,07% 149,99% 145,27% 136,85% 131,07% 130,28% 115,24% 114,13% 99,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,02% 78,06% 76,70% 76,41% 75,28% 73,85% 71,96% 70,57% 69,27% 64,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 292,41% 460,34% 347,85% 334,90% 313,16% 296,72% 280,75% 274,83% 260,88% 230,56%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...