Visa allt om Norrköping Rådhus AB
Visa allt om Norrköping Rådhus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 926 840 1 813 935 1 526 983 1 475 321 1 450 366 1 464 602 1 458 313 1 389 732 1 337 620 1 314 233
Övrig omsättning 165 293 88 844 133 418 157 967 549 442 62 434 45 522 81 576 47 130 31 156
Rörelseresultat (EBIT) 215 980 167 841 395 894 260 085 598 928 207 343 221 824 249 426 216 590 218 694
Resultat efter finansnetto 80 374 58 798 278 333 114 916 425 986 15 221 28 030 72 585 50 250 -39 913
Årets resultat 64 356 14 883 211 453 137 851 429 110 78 981 26 034 54 164 54 086 -6 987
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 795 816 9 889 519 9 219 052 8 462 327 8 221 184 8 325 382 8 282 681 7 930 209 7 717 255 7 349 082
Omsättningstillgångar 499 005 614 847 713 515 351 619 297 857 244 933 246 875 186 056 149 403 274 707
Tillgångar 11 294 821 10 504 366 9 932 567 8 813 946 8 519 041 8 570 315 8 529 556 8 116 265 7 866 658 7 623 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 538 447 1 527 140 1 530 189 1 194 028 906 669 426 624 334 387 300 788 248 052 193 211
Minoritetsintressen 1 880 1 571 1 398 0 0 0 18 809 18 809 0 0
Avsättningar (tkr) 469 985 436 445 417 519 367 643 436 733 416 905 465 514 442 976 438 274 442 148
Långfristiga skulder 8 509 304 7 968 537 7 536 305 6 853 176 6 797 804 7 304 694 7 325 929 6 988 405 6 868 830 6 624 471
Kortfristiga skulder 775 205 570 673 447 156 399 099 377 835 422 092 384 917 365 287 311 502 363 959
Skulder och eget kapital 11 294 821 10 504 366 9 932 567 8 813 946 8 519 041 8 570 315 8 529 556 8 116 265 7 866 658 7 623 789
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 9 154 10 531 9 256 8 747 8 004 0 0 0 6 783 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 264 448 238 768 246 650 234 259 214 083 174 686 167 707 158 243 142 229 144 521
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 117 151 110 681 107 436 94 791 94 235 69 723 67 469 64 460 60 779 60 965
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 092 133 1 902 779 1 660 401 1 633 288 1 999 808 1 527 036 1 503 835 1 471 308 1 384 750 1 345 389
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 620 562 594 602 561 449 442 425 415 422
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 108 3 228 2 571 2 451 2 585 3 262 3 299 3 270 3 223 3 114
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 665 635 578 577 569 555 549 529 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 493 269 410 947 414 316 479 326 828 725 415 442 426 453 447 648 396 048 377 659
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,22% 18,79% 3,50% 1,72% -0,97% 0,43% 4,93% 3,90% 1,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,04% 1,77% 4,16% 3,09% 7,06% 2,45% 2,64% 3,14% 2,83% 3,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,95% 10,22% 27,08% 18,45% 41,49% 14,36% 15,45% 18,32% 16,63% 17,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,78% 99,39% 98,54% 98,70% 98,66% 98,66% 98,62% 98,86% 98,83% 95,97%
Rörelsekapital/omsättning -14,33% 2,44% 17,44% -3,22% -5,51% -12,10% -9,47% -12,90% -12,12% -6,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,62% 14,54% 15,41% 13,55% 10,64% 4,98% 3,92% 3,71% 3,15% 2,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,81% 98,90% 152,97% 84,26% 77,81% 56,94% 63,05% 49,88% 46,72% 74,37%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 800 1 999 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 40 500 27 000 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 913 -26 812 -13 -14 -17 -14 -7 0 0 0
Resultat efter finansnetto 21 888 17 755 174 990 -14 11 483 10 862 19 681 5 686 -1 547 -72 456
Årets resultat 39 376 22 587 174 990 14 170 4 324 10 862 14 775 4 719 -1 510 -63 685
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 857 182 1 878 465 1 852 079 1 744 916 1 731 074 1 671 359 1 664 052 1 688 948 1 736 225 1 720 353
Omsättningstillgångar 243 198 220 353 249 531 51 056 42 013 59 198 42 246 25 843 22 935 45 993
Tillgångar 2 100 380 2 098 818 2 101 610 1 795 972 1 773 087 1 730 557 1 706 298 1 714 791 1 759 160 1 766 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 577 394 558 018 555 431 260 441 236 271 181 946 160 623 159 596 157 587 158 993
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 503 038 1 493 838 1 493 837 1 529 171 1 547 090 1 559 692
Kortfristiga skulder 23 914 41 728 47 107 36 459 33 778 54 773 51 838 26 024 54 483 47 661
Skulder och eget kapital 2 100 380 2 098 818 2 101 610 1 795 972 1 773 087 1 730 557 1 706 298 1 714 791 1 759 160 1 766 346
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 300 28 999 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 913 -26 812 -13 -14 -17 -14 -7 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,07% - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,94% 1,61% - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 456,71% 1 688,59% - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% -2 691,95% - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 7 831,57% 8 935,72% - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,49% 26,59% 26,43% 14,50% 13,33% 10,51% 9,41% 9,31% 8,96% 9,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 016,97% 528,07% 529,71% 140,04% 124,38% 108,08% 81,50% 99,30% 42,10% 96,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...